Zawie­sze­nie zajęć stacjonarnych 

dla uczniów klas I‑VIII

Orga­ni­za­cja naucza­nia zdalnego

w Szko­le Podstawowej

nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go w Luzinie

Zgod­nie z decy­zją Rzą­du od ponie­dział­ku 9 listo­pa­da br. zawie­szo­ne zosta­ją zaję­cia sta­cjo­nar­ne rów­nież dla uczniów klas I‑III szkół podstawowych. 

Tak więc od 9 do 29 listo­pa­da 2020r. zarów­no ucznio­wie klas I‑III oraz klas IV-VIII będą uczyć się zdalnie.

Nauka i opie­ka dla dzie­ci w  oddzia­łach przed­szkol­nych pozo­sta­je bez zmian.

Orga­ni­za­cja naucza­nia zdal­ne­go w kla­sach IV-VI pozo­sta­je bez zmian.

Orga­ni­za­cja naucza­nia zdal­ne­go w kla­sach I‑III w SP nr1 im. L.Bądkowskiego  w Luzinie

Zaję­cia on-line z wycho­waw­cą odby­wać się będą codzien­nie 2 godz. (z prze­rwa­mi w trak­cie, wg potrzeb dzie­ci). Zaję­cia będą się odby­wa­ły w cza­sie obo­wią­zu­ją­ce­go pla­nu zajęć na plat­for­mie G Suite (tej samej, któ­rej uży­wa­li­śmy w dru­gim pół­ro­czu poprzed­nie­go roku szkol­ne­go i przy uży­ciu tych samych adre­sów). O cza­sie  spo­tka­nia poin­for­mu­je wychowawca.

Zaję­cia j.angielskiego odby­wa­ją się zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pla­nem w for­mie spo­tkań on-line Czas trwa­nia zajęć j.angielskiego ule­ga skró­ce­niu do 30 min. Pozo­sta­łe 15 min. ucznio­wie będą mogli wyko­rzy­stać na dodat­ko­we pyta­nia i wyja­śnie­nia ze stro­ny nauczy­cie­la lub poświę­cić na odpoczynek.

Zaję­cia reli­gii odby­wa­ją się zgod­nie z pla­nem zajęć w for­mie zapro­po­no­wa­nej przez kate­che­tę (w przy­pad­ku spo­tkań on-line zaję­cia mogą trwać 30 min, pozo­sta­łe 15 min. ucznio­wie będą mogli wyko­rzy­stać na dodat­ko­we pyta­nia i wyja­śnie­nia ze stro­ny nauczy­cie­la lub poświę­cić na odpoczynek).

Na szkol­ny adres e‑mail ucznia będą prze­sy­ła­ne przez nauczy­cie­li infor­ma­cje o mate­ria­łach na dany dzień, a tak­że moż­li­wych spo­so­bach i for­mach ich reali­za­cji w domu, tak by w przy­pad­ku trud­no­ści z uczest­nic­twem w zaję­ciach on-line moż­na było zre­ali­zo­wać zapla­no­wa­ne zadania.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce orga­ni­za­cji zdal­ne­go naucza­nia dla uczniów poszcze­gól­nych  klas I‑III zosta­ną prze­ka­za­ne przez wycho­waw­ców i nauczycieli.