Zaw­iesze­nie zajęć stacjonarnych 

dla uczniów klas I‑VIII

Orga­ni­za­c­ja naucza­nia zdalnego

w Szkole Podstawowej

nr 1 im. L. Bąd­kowskiego w Luzinie

Zgod­nie z decyzją Rzą­du od poniedzi­ałku 9 listopa­da br. zaw­ies­zone zosta­ją zaję­cia stacjonarne również dla uczniów klas I‑III szkół podstawowych. 

Tak więc od 9 do 29 listopa­da 2020r. zarówno uczniowie klas I‑III oraz klas IV-VIII będą uczyć się zdalnie.

Nau­ka i opieka dla dzieci w  odd­zi­ałach przed­szkol­nych pozosta­je bez zmian.

Orga­ni­za­c­ja naucza­nia zdal­nego w klasach IV-VI pozosta­je bez zmian.

Orga­ni­za­c­ja naucza­nia zdal­nego w klasach I‑III w SP nr1 im. L.Bądkowskiego  w Luzinie

Zaję­cia on-line z wychowaw­cą odby­wać się będą codzi­en­nie 2 godz. (z prz­er­wa­mi w trak­cie, wg potrzeb dzieci). Zaję­cia będą się odby­wały w cza­sie obow­iązu­jącego planu zajęć na plat­formie G Suite (tej samej, której uży­wal­iśmy w drugim półroczu poprzed­niego roku szkol­nego i przy uży­ciu tych samych adresów). O cza­sie  spotka­nia poin­for­mu­je wychowawca.

Zaję­cia j.angielskiego odby­wa­ją się zgod­nie z obow­iązu­ją­cym planem w formie spotkań on-line Czas trwa­nia zajęć j.angielskiego ule­ga skróce­niu do 30 min. Pozostałe 15 min. uczniowie będą mogli wyko­rzys­tać na dodatkowe pyta­nia i wyjaśnienia ze strony nauczy­ciela lub poświę­cić na odpoczynek.

Zaję­cia religii odby­wa­ją się zgod­nie z planem zajęć w formie zapro­ponowanej przez kat­e­chetę (w przy­pad­ku spotkań on-line zaję­cia mogą trwać 30 min, pozostałe 15 min. uczniowie będą mogli wyko­rzys­tać na dodatkowe pyta­nia i wyjaśnienia ze strony nauczy­ciela lub poświę­cić na odpoczynek).

Na szkol­ny adres e‑mail ucz­nia będą przesyłane przez nauczy­cieli infor­ma­c­je o mate­ri­ałach na dany dzień, a także możli­wych sposobach i for­ma­ch ich real­iza­cji w domu, tak by w przy­pad­ku trud­noś­ci z uczest­nictwem w zaję­ci­ach on-line moż­na było zre­al­i­zować zaplanowane zadania.

Szczegółowe infor­ma­c­je doty­czące orga­ni­za­cji zdal­nego naucza­nia dla uczniów poszczegól­nych  klas I‑III zostaną przekazane przez wychowaw­ców i nauczycieli.