Zakoń­czo­no zbiór­kę nakrętek!

2Jak co roku ucznio­wie szko­ły zbie­ra­li pla­sti­ko­we nakręt­ki. Tym razem zosta­ły one prze­zna­czo­ne na cel cha­ry­ta­tyw­ny — otrzy­ma­ła je rodzi­na Anto­sia Rostankowskiego.
Dnia 20.05.2019 r. Samo­rząd Uczniow­ski spo­tkał się z mamą Ant­ka i prze­ka­zał wiel­kie wor­ki peł­ne nakrę­tek. Otrzy­ma­li­śmy podzię­ko­wa­nia od Ant­ka i jego rodziców.

 
Wstecz