Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2021/2022

SONY DSCKoniec lek­cji, kla­só­wek i prac domowych–rok szkol­ny 2021/2022 zakoń­czo­ny, a przed nami dwa mie­sią­ce waka­cji. 24 czerw­ca ucznio­wie, nauczy­cie­le i dyrek­cja Zespo­łu Szkolno–Przedszkolnego spo­tka­li się na uro­czy­sto­ści zakoń­cze­nia roku szkol­ne­go. W trak­cie uro­czy­sto­ści dyrek­tor szko­ły pan Dariusz Romp­ca dzię­ko­wał wszyst­kim za cięż­ką pra­cę w cią­gu tego roku oraz pod­su­mo­wał waż­niej­sze wyda­rze­nia, któ­re odby­ły się w naszej szko­le. Następ­nie głos zabrał pan Grze­gorz Slas–przewodniczący Rady Rodzi­ców oraz prze­wod­ni­czą­ca Samo­rzą­du Szkol­ne­go-Zuzan­na Szulta.
Wrę­czo­no nagro­dy przy­zna­ne przez Radę Rodzi­ców dla uczniów osią­ga­ją­cych wyso­kie wyni­ki w nauce, w kon­kur­sach i w zawo­dach spor­to­wych. Były owa­cje, uśmie­chy i pamiąt­ko­we zdję­cia. Po ofi­cjal­nych ape­lach ucznio­wie wraz z wycho­waw­ca­mi uda­li się do swo­ich sal. Ten dzień był rów­nie waż­ny dla trzech nauczycielek–pani Doro­ty Taciak, pani Ire­ny Puł­kar­skiej i pani Marii Schra­der. Każ­da z pań świę­to­wa­ła przej­ście na eme­ry­tu­rę.  Dyrek­tor szko­ły pan Dariusz Romp­ca i prze­wod­ni­czą­cy Rady Rodzi­ców pan Grze­gorz Slas kwia­ta­mi i ser­decz­ny­mi sło­wa­mi podzię­ko­wa­li za wie­lo­let­nią pra­cę odcho­dzą­cym z naszej szko­ły nauczy­ciel­kom. Wszyst­kim dzie­ciom, nauczy­cie­lom i pra­cow­ni­kom szko­ły życzy­my uda­nych, bez­piecz­nych i sło­necz­nych wakacji.


Wstecz