Zakończe­nie roku szkol­nego 2021/2022

SONY DSCKoniec lekcji, klasówek i prac domowych–rok szkol­ny 2021/2022 zakońc­zony, a przed nami dwa miesiące wakacji. 24 czer­w­ca uczniowie, nauczy­ciele i dyrekc­ja Zespołu Szkolno–Przedszkolnego spotkali się na uroczys­toś­ci zakończenia roku szkol­nego. W trak­cie uroczys­toś­ci dyrek­tor szkoły pan Dar­iusz Romp­ca dziękował wszys­tkim za ciężką pracę w ciągu tego roku oraz pod­sumował ważniejsze wydarzenia, które odbyły się w naszej szkole. Następ­nie głos zabrał pan Grze­gorz Slas–przewodniczący Rady Rodz­iców oraz prze­wod­niczą­ca Samorzą­du Szkol­nego-Zuzan­na Szulta.
Wręc­zono nagrody przyz­nane przez Radę Rodz­iców dla uczniów osią­ga­ją­cych wysok­ie wyni­ki w nauce, w konkur­sach i w zawodach sportowych. Były owac­je, uśmiechy i pamiątkowe zdję­cia. Po ofic­jal­nych apelach uczniowie wraz z wychowaw­ca­mi udali się do swoich sal. Ten dzień był równie ważny dla trzech nauczycielek–pani Doroty Taci­ak, pani Ire­ny Pułkarskiej i pani Marii Schrad­er. Każ­da z pań świę­towała prze­jś­cie na emery­turę.  Dyrek­tor szkoły pan Dar­iusz Romp­ca i prze­wod­niczą­cy Rady Rodz­iców pan Grze­gorz Slas kwiata­mi i serdeczny­mi słowa­mi podz­iękowali za wielo­let­nią pracę odchodzą­cym z naszej szkoły nauczy­cielkom. Wszys­tkim dzieciom, nauczy­cielom i pra­cown­ikom szkoły życzymy udanych, bez­piecznych i słonecznych wakacji.


Wstecz