Zakończe­nie roku szkol­nego 2019/2020

  1. W czwartek, 25 czer­w­ca o godz. 11:00 odbędzie się zakończe­nie rok szkol­nego online, link do wydarzenia otrzy­ma­ją uczniowie za pośred­nictwem i‑dziennika oraz plat­formy G Suite.
  2. W piątek, 26 czer­w­ca uczniowie lub ich rodz­ice odbiorą świadect­wa, nagrody, dyplomy przy wejś­ci­ach do budynku szkoły według har­mono­gra­mu(załącznik←kliknij i pobierz), z zachowaniem zasad bez­pieczeńst­wa, czyli zachowu­jąc dys­tans co najm­niej 2 m odległoś­ci między osoba­mi lub nakłada­jąc na twarz maseczkę.
  3. W piątek nie będzie możli­woś­ci wejś­cia do budynku  np. po rzeczy do szat­ni, książ­ki, itp.