Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2019/2020

  1. W czwar­tek, 25 czerw­ca o godz. 11:00 odbę­dzie się zakoń­cze­nie rok szkol­ne­go onli­ne, link do wyda­rze­nia otrzy­ma­ją ucznio­wie za pośred­nic­twem i‑dziennika oraz plat­for­my G Suite.
  2. W pią­tek, 26 czerw­ca ucznio­wie lub ich rodzi­ce odbio­rą świa­dec­twa, nagro­dy, dyplo­my przy wej­ściach do budyn­ku szko­ły według har­mo­no­gra­mu(załącznik←kliknij i pobierz), z zacho­wa­niem zasad bez­pie­czeń­stwa, czy­li zacho­wu­jąc dystans co naj­mniej 2 m odle­gło­ści mię­dzy oso­ba­mi lub nakła­da­jąc na twarz maseczkę.
  3. W pią­tek nie będzie moż­li­wo­ści wej­ścia do budyn­ku  np. po rze­czy do szat­ni, książ­ki, itp.