Zakończe­nie roku 2019/2020 w SP nr 1

DSC_0107Koniec lekcji, klasówek i prac domowych–rok szkol­ny 2019/2020 zakońc­zony, a przed nami dwa miesiące wakacji. 25 czer­w­ca nauczy­ciele i dyrekc­ja Szkoły Pod­sta­wowej im. Lecha Bąd­kowskiego spotkali się na uroczys­toś­ci zakończenia roku szkol­nego, którą trans­mi­towano na żywo.
Dzię­ki trans­misji online uczniowie mogli również wziąć udzi­ał w tym wydarze­niu i zakończyć rok szkol­ny. W trak­cie uroczys­toś­ci dyrek­tor szkoły pan Dar­iusz Romp­ca dziękował wszys­tkim za ciężką pracę w ciągu tego roku. oraz pod­sumował ważniejsze wydarzenia, które odbyły się w naszej szkole. Następ­nie głos zabrali przy­byli goś­cie: pan Jarosław Wejer – wójt Gminy Luzi­no oraz pan Grze­gorz Slas – prze­wod­niczą­cy Rady Rodz­iców. Ten dzień był równie ważny dla dwóch nauczy­cielek – pani Alicji Klinkosz i pani Danu­ty Klocke. Obie z pań świę­towały prze­jś­cie na emery­turę. Dyrek­tor szkoły pan Dar­iusz Romp­ca, wójt pan Jarosław Wejer i prze­wod­niczą­cy Rady Rodz­iców pan Grze­gorz Slas kwiata­mi i serdeczny­mi słowa­mi podz­iękowali za wielo­let­nią pracę odchodzą­cym z naszej szkoły nauczy­cielom. Ze wzglę­du na sytu­ację panu­jącą na świecie, uczniowie odbier­ali swo­je świadect­wa i nagrody przyz­nane przez Radę Rodz­iców za wysok­ie wyni­ki w nauce, osiąg­nię­cia w konkur­sach i zawodach sportowych 26 czer­w­ca. Każ­da z klas przy­chodz­iła w wyz­nac­zone miejsce o danej godzinie i z zachowaniem wszys­t­kich zasad bez­pieczeńst­wa otrzymy­wała świadect­wa, dyplomy oraz nagrody. Wszys­tkim dzieciom, nauczy­cielom i pra­cown­ikom szkoły życzymy udanych, bez­piecznych i słonecznych wakacji. Uczniom, którzy pożeg­nali mury Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 życzymy owoc­nych sukcesów w dal­szej edukacji w SP nr 2 w Luzinie.


Wstecz