Zakoń­cze­nie roku 2019/2020 w SP nr 1

DSC_0107Koniec lek­cji, kla­só­wek i prac domowych–rok szkol­ny 2019/2020 zakoń­czo­ny, a przed nami dwa mie­sią­ce waka­cji. 25 czerw­ca nauczy­cie­le i dyrek­cja Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. Lecha Bąd­kow­skie­go spo­tka­li się na uro­czy­sto­ści zakoń­cze­nia roku szkol­ne­go, któ­rą trans­mi­to­wa­no na żywo.
Dzię­ki trans­mi­sji onli­ne ucznio­wie mogli rów­nież wziąć udział w tym wyda­rze­niu i zakoń­czyć rok szkol­ny. W trak­cie uro­czy­sto­ści dyrek­tor szko­ły pan Dariusz Romp­ca dzię­ko­wał wszyst­kim za cięż­ką pra­cę w cią­gu tego roku. oraz pod­su­mo­wał waż­niej­sze wyda­rze­nia, któ­re odby­ły się w naszej szko­le. Następ­nie głos zabra­li przy­by­li goście: pan Jaro­sław Wejer – wójt Gmi­ny Luzi­no oraz pan Grze­gorz Slas – prze­wod­ni­czą­cy Rady Rodzi­ców. Ten dzień był rów­nie waż­ny dla dwóch nauczy­cie­lek – pani Ali­cji Klin­kosz i pani Danu­ty Kloc­ke. Obie z pań świę­to­wa­ły przej­ście na eme­ry­tu­rę. Dyrek­tor szko­ły pan Dariusz Romp­ca, wójt pan Jaro­sław Wejer i prze­wod­ni­czą­cy Rady Rodzi­ców pan Grze­gorz Slas kwia­ta­mi i ser­decz­ny­mi sło­wa­mi podzię­ko­wa­li za wie­lo­let­nią pra­cę odcho­dzą­cym z naszej szko­ły nauczy­cie­lom. Ze wzglę­du na sytu­ację panu­ją­cą na świe­cie, ucznio­wie odbie­ra­li swo­je świa­dec­twa i nagro­dy przy­zna­ne przez Radę Rodzi­ców za wyso­kie wyni­ki w nauce, osią­gnię­cia w kon­kur­sach i zawo­dach spor­to­wych 26 czerw­ca. Każ­da z klas przy­cho­dzi­ła w wyzna­czo­ne miej­sce o danej godzi­nie i z zacho­wa­niem wszyst­kich zasad bez­pie­czeń­stwa otrzy­my­wa­ła świa­dec­twa, dyplo­my oraz nagro­dy. Wszyst­kim dzie­ciom, nauczy­cie­lom i pra­cow­ni­kom szko­ły życzy­my uda­nych, bez­piecz­nych i sło­necz­nych waka­cji. Uczniom, któ­rzy poże­gna­li mury Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 życzy­my owoc­nych suk­ce­sów w dal­szej edu­ka­cji w SP nr 2 w Luzinie.


Wstecz