Zakończe­nie roku szkol­nego 2017/2018

SONY DSCW dniu 22 czer­w­ca 2018 roku  w Szkole Pod­sta­wowej im. Lecha Bąd­kowskiego  odbyło się uroczyste zakończe­nie roku szkol­nego 2017/2018 . Uczniowie klas I‑V spotkali się z wychowaw­ca­mi o godz. 9:00, nato­mi­ast uczniowie  klas VI  o godzinie 11:00. W trak­cie uroczys­toś­ci dyrek­tor szkoły pan  Dar­iusz Romp­ca dziękował wszys­tkim za ciężką  pracę w tym roku szkol­nym. Następ­nie zabrali głos przy­byli goś­cie: pan Jarosław Wejer- wójt Gminy Luzi­no oraz Iwona Naczk- prze­wod­niczą­ca Rady Rodz­iców. Kole­jnym etapem było wręcze­nie nagród przyz­nanych przez Radę Rodz­iców  dla uczniów osią­ga­ją­cych wysok­ie wyni­ki w nauce, konkur­sach i zawodach sportowych. Następ­nie  pan dyrek­tor wraz z przy­były­mi gość­mi i wychowaw­ca­mi wręczał świadect­wa pro­mo­cyjne uczniom klas szóstych. Po ofic­jal­nym apelu uczniowie wraz z wychowaw­ca­mi udali się do swoich sal. Życzymy  wszys­tkim udanych wakacji, a tym którzy pożeg­nali mury Szkoły Pod­sta­wowej im. Lecha Bąd­kowskiego życzymy owoc­nych sukcesów w dal­szej edukacji w klasie siód­mej i ósmej w Szkole Pod­sta­wowej nr 2.


Wstecz