Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2017/2018

SONY DSCW dniu 22 czerw­ca 2018 roku  w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Lecha Bąd­kow­skie­go  odby­ło się uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2017/2018 . Ucznio­wie klas I‑V spo­tka­li się z wycho­waw­ca­mi o godz. 9:00, nato­miast ucznio­wie  klas VI  o godzi­nie 11:00. W trak­cie uro­czy­sto­ści dyrek­tor szko­ły pan  Dariusz Romp­ca dzię­ko­wał wszyst­kim za cięż­ką  pra­cę w tym roku szkol­nym. Następ­nie zabra­li głos przy­by­li goście: pan Jaro­sław Wejer- wójt Gmi­ny Luzi­no oraz Iwo­na Naczk- prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców. Kolej­nym eta­pem było wrę­cze­nie nagród przy­zna­nych przez Radę Rodzi­ców  dla uczniów osią­ga­ją­cych wyso­kie wyni­ki w nauce, kon­kur­sach i zawo­dach spor­to­wych. Następ­nie  pan dyrek­tor wraz z przy­by­ły­mi gość­mi i wycho­waw­ca­mi wrę­czał świa­dec­twa pro­mo­cyj­ne uczniom klas szó­stych. Po ofi­cjal­nym ape­lu ucznio­wie wraz z wycho­waw­ca­mi uda­li się do swo­ich sal. Życzy­my  wszyst­kim uda­nych waka­cji, a tym któ­rzy poże­gna­li mury Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. Lecha Bąd­kow­skie­go życzy­my owoc­nych suk­ce­sów w dal­szej edu­ka­cji w kla­sie siód­mej i ósmej w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2.


Wstecz