„Zakład­ki, jak z baśni” w gru­pie OP 6B i OP 5A

1W ramach reali­za­cji zadań wyni­ka­ją­cych z Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa w oddzia­łach przed­szkol­nych 6B i 5A odby­ły się warsz­ta­ty pla­stycz­ne „Zakład­ki, jak z baśni”. Dzię­ki kre­atyw­no­ści i twór­czo­ści przed­szko­la­ków powsta­ły pięk­ne i nie­po­wta­rzal­ne zakład­ki do ksią­żek. Dzie­ci z rado­ścią zabra­ły je do domu by umie­ścić je w swo­ich ulu­bio­nych, baj­ko­wych opo­wie­ściach. Zapra­sza­my do galerii.


Wstecz