Zaję­cia z wycho­wa­nia komu­ni­ka­cyj­ne­go w kl. IV i V

1W dniach 30 IX oraz 5–6 X 2021r. ucznio­wie klas czwar­tych i pią­tych bra­li udział w zaję­ciach z wycho­wa­nia komu­ni­ka­cyj­ne­go, któ­re popro­wa­dzi­li pra­cow­ni­cy Metro­po­li­tal­ne­go Związ­ku Komu­ni­ka­cyj­ne­go Zato­ki Gdańskiej.
Ich celem było kształ­to­wa­nie u mło­dych ludzi posta­wy świa­do­me­go użyt­kow­ni­ka trans­por­tu zbio­ro­we­go oraz zdo­by­cie umie­jęt­no­ści pozwa­la­ją­cych na samo­dziel­ne podró­żo­wa­nie komu­ni­ka­cją publicz­ną. Dzie­ci w ramach kur­su zapo­zna­ły się z róż­no­rod­ny­mi for­ma­mi komu­ni­ka­cji miej­skiej oraz ich wpły­wem na śro­do­wi­sko. Pozna­ły naj­bar­dziej popu­lar­ne środ­ki trans­por­tu zbio­ro­we­go wraz z ich wada­mi oraz zale­ta­mi w porów­na­niu do korzy­sta­nia z samo­cho­du. Ucznio­wie zosta­li  zapo­zna­ni rów­nież z rodza­ja­mi i for­ma­mi obec­nie dostęp­nych bile­tów oraz spo­so­bem ich naby­wa­nia. Na koniec uczy­li się korzy­sta­nia z roz­kła­dów jaz­dy i samo­dziel­ne­go pla­no­wa­nia podró­ży. Waż­nym ele­men­tem zajęć była kwe­stia bez­pie­czeń­stwa (w tym sani­tar­no-epi­de­mio­lo­gicz­ne­go) oraz kul­tu­ra podró­żo­wa­nia. Dzie­ci z naszej szko­ły z zacie­ka­wie­niem słu­cha­ły pro­wa­dzą­cych i z ogrom­nym zaan­ga­żo­wa­niem wyko­ny­wa­ły ćwi­cze­nia, któ­re w przy­szło­ści uła­twią im korzy­sta­nie ze środ­ków trans­por­tu zbio­ro­we­go. Na zakoń­cze­nie wszy­scy ucznio­wie otrzy­ma­li drob­ne upo­min­ki i podzię­ko­wa­li pro­wa­dzą­cym za cie­ka­we i poucza­ją­ce zajęcia.


Wstecz