Zaję­cia z wychowa­nia komu­nika­cyjnego w kl. IV i V

1W dni­ach 30 IX oraz 5–6 X 2021r. uczniowie klas czwartych i pią­tych brali udzi­ał w zaję­ci­ach z wychowa­nia komu­nika­cyjnego, które poprowadzili pra­cown­i­cy Met­ro­pol­i­tal­nego Związku Komu­nika­cyjnego Zato­ki Gdańskiej.
Ich celem było ksz­tał­towanie u młodych ludzi postawy świadomego użytkown­i­ka trans­portu zbiorowego oraz zdoby­cie umiejęt­noś­ci pozwala­ją­cych na samodzielne podróżowanie komu­nikacją pub­liczną. Dzieci w ramach kur­su zapoz­nały się z różnorod­ny­mi for­ma­mi komu­nikacji miejskiej oraz ich wpły­wem na środowisko. Poz­nały najbardziej pop­u­larne środ­ki trans­portu zbiorowego wraz z ich wada­mi oraz zale­ta­mi w porów­na­niu do korzys­ta­nia z samo­chodu. Uczniowie zostali  zapoz­nani również z rodza­ja­mi i for­ma­mi obec­nie dostęp­nych biletów oraz sposobem ich naby­wa­nia. Na koniec uczyli się korzys­ta­nia z rozkładów jazdy i samodziel­nego planowa­nia podróży. Ważnym ele­mentem zajęć była kwes­t­ia bez­pieczeńst­wa (w tym san­i­tarno-epi­demi­o­log­icznego) oraz kul­tura podróżowa­nia. Dzieci z naszej szkoły z zaciekaw­ie­niem słuchały prowadzą­cych i z ogrom­nym zaan­gażowaniem wykony­wały ćwiczenia, które w przyszłoś­ci ułatwią im korzys­tanie ze środ­ków trans­portu zbiorowego. Na zakończe­nie wszyscy uczniowie otrzy­mali drob­ne upomin­ki i podz­iękowali prowadzą­cym za ciekawe i poucza­jące zajęcia.


Wstecz