Zaję­cia terenowe w IIc

5Lupy, lor­net­ki, kom­pasy w dłoń! 3 mar­ca uczniowie klasy II c, zaopa­trzeni w odpowied­nie przyrządy, wyruszyli na zaję­cia terenowe. Obser­wowali przy­rodę, starali się dostrzec to, czego nie widać gołym okiem i usłyszeć to, co wyda­je się niesłyszalne. 
Jak się okaza­ło, w lesie kry­je się wiele fas­cynu­ją­cych darów natu­ry, którym nigdy nie przyglą­damy się z bliska. Kora przy­pom­i­na­ją­ca labiryn­ty, patyk w ksz­tał­cie człowieka? Bard­zo proszę! Wystar­czy tylko otworzyć umysł. Zachę­camy do podróży.


Wstecz