Zaję­cia tere­no­we w IIc

5Lupy, lor­net­ki, kom­pa­sy w dłoń! 3 mar­ca ucznio­wie kla­sy II c, zaopa­trze­ni w odpo­wied­nie przy­rzą­dy, wyru­szy­li na zaję­cia tere­no­we. Obser­wo­wa­li przy­ro­dę, sta­ra­li się dostrzec to, cze­go nie widać gołym okiem i usły­szeć to, co wyda­je się niesłyszalne. 
Jak się oka­za­ło, w lesie kry­je się wie­le fascy­nu­ją­cych darów natu­ry, któ­rym nigdy nie przy­glą­da­my się z bli­ska. Kora przy­po­mi­na­ją­ca labi­ryn­ty, patyk w kształ­cie czło­wie­ka? Bar­dzo pro­szę! Wystar­czy tyl­ko otwo­rzyć umysł. Zachę­ca­my do podróży.


Wstecz