Zaję­cia rozwi­ja­jące z języ­ka angielskiego

3W sty­czniu i lutym uczest­ni­cy zajęć rozwi­ja­ją­cych umiejęt­noś­ci z języ­ka ang­iel­skiego podróżowali różny­mi środ­ka­mi trans­portu. Od zatłoc­zonych portów lot­niczych po bardziej ustronne dworce kole­jowe, poz­nawal­iśmy słown­ict­wo i wyraże­nia niezbędne do porozu­miewa­nia się w tych miejscach.
Słuchal­iśmy ogłoszeń rozbrzmiewa­ją­cych w głośnikach na per­onach i wezwań do wejś­cia na pokład samolo­tu. Ćwiczyliśmy zakup biletów oraz pisal­iśmy pocztów­ki z wakacji. Dokąd udamy się następ­nym razem?


Wstecz