Zaję­cia roz­wi­ja­ją­ce z języ­ka angielskiego

3W stycz­niu i lutym uczest­ni­cy zajęć roz­wi­ja­ją­cych umie­jęt­no­ści z języ­ka angiel­skie­go podró­żo­wa­li róż­ny­mi środ­ka­mi trans­por­tu. Od zatło­czo­nych por­tów lot­ni­czych po bar­dziej ustron­ne dwor­ce kole­jo­we, pozna­wa­li­śmy słow­nic­two i wyra­że­nia nie­zbęd­ne do poro­zu­mie­wa­nia się w tych miejscach.
Słu­cha­li­śmy ogło­szeń roz­brzmie­wa­ją­cych w gło­śni­kach na pero­nach i wezwań do wej­ścia na pokład samo­lo­tu. Ćwi­czy­li­śmy zakup bile­tów oraz pisa­li­śmy pocz­tów­ki z waka­cji. Dokąd uda­my się następ­nym razem?


Wstecz