Zaję­cia otwarte dla nauczycieli

1W gru­pach przed­szkol­nych odbyły się zaję­cia otwarte dla nauczy­cieli, które poprowadz­iły p. Natalia Klas oraz p. Mag­dale­na Hinz. Pod­czas zajęć rozwi­ja­ją­cych kreaty­wność przed­szko­lakom w szczegól­noś­ci spodobało się wyko­rzys­tanie aplikacji Quiver. Na kartkach tworzyliśmy kolorowe krop­ki, a z pomocą tabletów przenosil­iśmy je do wirtu­al­nej rzeczywistości. 
Dzię­ki tech­nologii nasze krop­ki ożyły. Wszyscy byli bard­zo ciekawi efek­tów, które moż­na zas­tosować na trójwymi­arowych ksz­tał­tach. Poruszyliśmy również tem­at niepełnosprawnoś­ci i empatii. Dzieci dowiedzi­ały się, co to jest język migowy i kto się nim posługu­je. Przed­szko­la­ki przy­pom­ni­ały sobie zwroty grzecznoś­ciowe stosowane na co dzień, lecz w zupełnie innej formie. Obe­jrzeliśmy filmy eduka­cyjne prezen­tu­jące w jaki sposób powiedzieć w pol­skim języku migowym: proszę, dzięku­ję oraz przepraszam. Uczyliśmy się również jak zami­gać dzień dobry oraz do widzenia. Nato­mi­ast zaję­cia plas­ty­czno – tech­niczne odgry­wa­ją istot­ną rolę w roz­wo­ju dziec­ka i jest jed­ną z ważniejszych form dzi­ałal­noś­ci w wieku przed­szkol­nym. Dzię­ki niej dziecko nie tylko pobudza i wyraża swo­je myśli i emoc­je, ale również zaspoka­ja potrze­bę ekspresji. Pra­ca twór­cza jest źródłem radoś­ci, zad­owole­nia, dobrej zabawy, zaan­gażowa­nia i pod­sta­wowa for­mą uczenia się oraz zdoby­wa­nia wiedzy w otacza­jącej rzeczy­wis­toś­ci. Kon­takt ze sztuką wyra­bia poczu­cie ładu, porząd­ku i este­ty­ki, rozbudza zaciekaw­ie­nie i wrażli­wość.  Postanow­iliśmy pod­czas zajęć wyko­rzys­tać dary jesieni – kolorowe liś­cie. Dzieci zamieniły się w prawdzi­wych fryz­jerów, tworzyły różne fryzury z kolorowych liś­ci na otrzy­manych kon­tu­rach twarzy, które wcześniej pokolorowały. „Jesi­enne fryzury” wyszły przepiękne! Na kole­jnych zaję­ci­ach dzieci miały okazję pobaw­ić się sen­so­rycznie, tworząc masę sol­ną, z której później lep­iły jesi­enne sym­bole. Ostat­nim etapem pra­cy było poma­lowanie pow­stałych dzieł far­ba­mi. Pra­cy było sporo, ale każdy pra­cow­ał z wielkim zaan­gażowaniem przy muzyce relak­sacyjnej. Zaprasza­my do galerii zdjęć!


Wstecz