Zaję­cia otwar­te dla nauczy­cie­li przedszkola

W tym tygo­dniu w oddzia­łach przed­szkol­nych prze­pro­wa­dzo­no zaję­cia otwar­te dla nauczy­cie­li, któ­re zosta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne przez wycho­waw­ców grup OP 5A i OP 6B. Głów­nym celem zajęć była nauka poprzez zaba­wę. Dzie­ci bar­dzo chęt­nie two­rzy­ły bał­wan­ki z pian­ki do gole­nia oraz zimo­we czap­ki z rosną­cych farb. Następ­nie bra­ły czyn­ny udział w prze­pro­wa­dza­niu eks­pe­ry­men­tów, takich jak „Tęczo­wa kula”, „Burza śnież­na w sło­iku” oraz „Musu­ją­cy śnieg”. Zapra­sza­my do obej­rze­nia fil­mi­ku z prze­pro­wa­dzo­nych zajęć.