Dro­dzy Rodzice!

Infor­mu­je­my, że od dnia 25 maja 2020 r. uru­cha­mia­my dla uczniów edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej zaję­cia opiekuńczo–wychowawczych z ele­men­ta­mi zajęć dydak­tycz­nych oraz zaję­cia  rewa­li­da­cyj­ne, rewa­li­da­cyj­no-wycho­waw­cze i wcze­sne­go wspo­ma­ga­nia roz­wo­ju dziec­ka. Obo­wią­zu­ją nowe zasa­dy pra­cy, zgod­ne z wytycz­ny­mi Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej, Głów­ne­go Inspek­to­ra Sani­tar­ne­go i Mini­ster­stwa Zdro­wia. Pro­si­my o zapo­zna­nie się z obo­wią­zu­ją­cy­mi pro­ce­du­ra­mi zapew­nia­ją­cy­mi bez­pie­czeń­stwo. Dzie­ci będą przy­ję­te po wypeł­nie­niu przez Pań­stwa dekla­ra­cji, któ­rą wcze­śniej, co naj­mniej z jed­no­dnio­wym wyprze­dze­niem, nale­ży zło­żyć w sekre­ta­ria­cie szko­ły w godz. 8.00–15.00 (w dni pra­cu­ją­ce). Decy­zja o przy­ję­ciu dziec­ka na zaję­cia w okre­sie pan­de­mii COVID-19 zosta­nie prze­ka­za­na telefonicznie.

Dyrek­tor Szkoły
Dariusz Romp­ca

Do pobra­nia:

1.Procedury zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa  dla uczniów edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej bio­rą­cych udział w zaję­ciach opiekuńczo–wychowawczych z ele­men­ta­mi zajęć dydaktycznych.

2.Zgłoszenie uczęsz­cza­nia ucznia klas 1–3 na zaję­cia opie­kuń­czo-wycho­waw­cze z ele­men­ta­mi zajęć dydaktycznych.

3.Procedury zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa w cza­sie zajęć rewa­li­da­cyj­nych, rewa­li­da­cyj­no-wycho­waw­czych i wcze­sne­go wspo­ma­ga­nia roz­wo­ju dziecka.

4.Zgłoszenie dziec­ka do uczest­nic­twa w zaję­ciach  rewa­li­da­cyj­nych, rewa­li­da­cyj­no-wycho­waw­czych i wcze­sne­go wspo­ma­ga­nia roz­wo­ju dziecka.

5.Rekomendacje doty­czą­ce orga­ni­za­cji zajęć rewa­li­da­cyj­nych, rewa­li­da­cyj­no-wycho­waw­czych i wcze­sne­go wspo­ma­ga­nia roz­wo­ju dziecka.

6.Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół pod­sta­wo­wych – edu­ka­cja wczesnoszkolna.

 

Wstecz