Drodzy Rodz­ice!

Infor­mu­je­my, że od dnia 25 maja 2020 r. uruchami­amy dla uczniów edukacji wczes­noszkol­nej zaję­cia opiekuńczo–wychowawczych z ele­men­ta­mi zajęć dydak­ty­cznych oraz zaję­cia  rewal­i­da­cyjne, rewal­i­da­cyjno-wychowaw­cze i wczes­nego wspo­ma­gania roz­wo­ju dziec­ka. Obow­iązu­ją nowe zasady pra­cy, zgodne z wyty­czny­mi Min­is­terst­wa Edukacji Nar­o­dowej, Głównego Inspek­to­ra San­i­tarnego i Min­is­terst­wa Zdrowia. Prosimy o zapoz­nanie się z obow­iązu­ją­cy­mi pro­ce­du­ra­mi zapew­ni­a­ją­cy­mi bez­pieczeńst­wo. Dzieci będą przyjęte po wypełnie­niu przez Państ­wa deklaracji, którą wcześniej, co najm­niej z jednod­niowym wyprzedze­niem, należy złożyć w sekre­taria­cie szkoły w godz. 8.00–15.00 (w dni pracu­jące). Decyz­ja o przyję­ciu dziec­ka na zaję­cia w okre­sie pan­demii COVID-19 zostanie przekazana telefonicznie.

Dyrek­tor Szkoły
Dar­iusz Rompca

Do pobra­nia:

1.Procedury zapewnienia bez­pieczeńst­wa  dla uczniów edukacji wczes­noszkol­nej biorą­cych udzi­ał w zaję­ci­ach opiekuńczo–wychowawczych z ele­men­ta­mi zajęć dydaktycznych.

2.Zgłoszenie uczęszcza­nia ucz­nia klas 1–3 na zaję­cia opiekuńc­zo-wychowaw­cze z ele­men­ta­mi zajęć dydaktycznych.

3.Procedury zapewnienia bez­pieczeńst­wa w cza­sie zajęć rewal­i­da­cyjnych, rewal­i­da­cyjno-wychowaw­czych i wczes­nego wspo­ma­gania roz­wo­ju dziecka.

4.Zgłoszenie dziec­ka do uczest­nict­wa w zaję­ci­ach  rewal­i­da­cyjnych, rewal­i­da­cyjno-wychowaw­czych i wczes­nego wspo­ma­gania roz­wo­ju dziecka.

5.Rekomendacje doty­czące orga­ni­za­cji zajęć rewal­i­da­cyjnych, rewal­i­da­cyjno-wychowaw­czych i wczes­nego wspo­ma­gania roz­wo­ju dziecka.

6.Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół pod­sta­wowych – edukac­ja wczesnoszkolna.

 

Wstecz