Zaję­cia biblio­tecz­ne i zacza­ro­wa­ny kamień

1W gru­pie OP6D odby­ły się zaję­cia biblio­tecz­ne. Pani Biblio­te­kar­ka prze­czy­ta­ła wraz z dzieć­mi baj­kę „Petra” M. Cop­po. Dzie­ci z zacie­ka­wie­niem słu­cha­ły przy­gód kamie­nia Petry, chęt­nie odpo­wia­da­ły na pyta­nia p. Kasi, któ­ra przy­nio­sła rów­nież kamie­nie na zajęcia.
Dzie­ci świet­nie pora­dzi­ły sobie z ich opi­sem. Oglą­da­ły każ­dy z zacie­ka­wie­niem, doty­ka­ły oraz porów­ny­wa­ły cięż­kość czy kolor. Następ­ne­go dnia każ­dy przed­szko­lak przy­niósł swój kamień i tak jak Petra zmie­nia­ła się w zależ­no­ści od oko­licz­no­ści, tak dzie­ci „cza­ro­wa­ły” swo­je kamie­nie przy pomo­cy kolo­ro­wych fla­ma­strów i far­bek. Była to świet­na kre­atyw­na pra­ca pobu­dza­ją­ca wyobraź­nię dzie­ci. Na kamie­niach poja­wi­ły się kolo­ro­we wytwo­ry dzie­ci, a w co dokład­nie zamie­ni­ły się kamie­nie? To wie­dzą tyl­ko dzieci…


Wstecz