Zaję­cia bib­lioteczne i zaczarowany kamień

1W grupie OP6D odbyły się zaję­cia bib­lioteczne. Pani Bib­liotekar­ka przeczy­tała wraz z dzieć­mi bajkę „Petra” M. Cop­po. Dzieci z zaciekaw­ie­niem słuchały przygód kamienia Petry, chęt­nie odpowiadały na pyta­nia p. Kasi, która przyniosła również kamie­nie na zajęcia.
Dzieci świet­nie poradz­iły sobie z ich opisem. Oglą­dały każdy z zaciekaw­ie­niem, dotykały oraz porówny­wały ciężkość czy kolor. Następ­nego dnia każdy przed­szko­lak przyniósł swój kamień i tak jak Petra zmieni­ała się w zależnoś­ci od okolicznoś­ci, tak dzieci „czarowały” swo­je kamie­nie przy pomo­cy kolorowych fla­mas­trów i far­bek. Była to świet­na kreaty­w­na pra­ca pobudza­ją­ca wyobraźnię dzieci. Na kamieni­ach pojaw­iły się kolorowe wyt­wory dzieci, a w co dokład­nie zamieniły się kamie­nie? To wiedzą tylko dzieci…


Wstecz