„Zacho­waj trzeź­wy umysł” – suk­ce­sy naszych uczniów

Zada­nia pro­fi­lakSONY DSCtycz­ne Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie reali­zo­wa­ne są m.in. poprzez udział w Ogól­no­pol­skiej Kam­pa­nii pt. „Zacho­waj Trzeź­wy Umysł”. W ramach kam­pa­nii korzy­sta się z sze­re­gu cie­ka­wie zapro­jek­to­wa­nych kart pra­cy, pla­ka­tów, bro­szur, drob­nych gadże­tów, a tak­że ulo­tek edu­ka­cyj­nych dla  rodziców. 
Tego­rocz­na edy­cja pole­ga­ła na wspie­ra­niu dzie­ci i mło­dzie­ży w two­rze­niu sil­nych wię­zi rówie­śni­czych opar­tych na uczci­wych rela­cjach i zaufa­niu. Zada­niem uczest­ni­ków kon­kur­su „ Na skrzy­dłach przy­jaź­ni” było wyko­na­nie pra­cy pla­stycz­nej lub lite­rac­kiej obra­zu­ją­cej przy­go­dę z wybra­nym boha­te­rem lite­rac­kim, któ­ry został ich przy­ja­cie­lem.Kon­kurs cie­szył się wśród uczniów dużym zain­te­re­so­wa­niem. Pra­ce były bar­dzo pomy­sło­we, cie­ka­we i este­tycz­ne.  Spo­śród wie­lu tysię­cy uczest­ni­ków z całej Pol­ski, z Luzi­na wyło­nio­no nastę­pu­ją­cych laureatów:

  1. Maciej Kel­ler kl. IIIc
  2. Mag­da Wunsch kl. III c
  3. Wik­to­ria Domań­ska kl. VIb
  4. Kac­per Sta­wic­ki kl. VIf

Ucznio­wie otrzy­ma­li nagro­dy książ­ko­we i dyplo­my. To wiel­ki suk­ces naszych uczniów. Ser­decz­nie im gratulujemy!

Wstecz