„Zachowaj trzeźwy umysł” – sukcesy naszych uczniów

Zada­nia pro­fi­lakSONY DSCtyczne Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie real­i­zowane są m.in. poprzez udzi­ał w Ogólnopol­skiej Kam­panii pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W ramach kam­panii korzys­ta się z szeregu ciekaw­ie zapro­jek­towanych kart pra­cy, plakatów, broszur, drob­nych gadżetów, a także ulotek eduka­cyjnych dla  rodziców. 
Tegorocz­na edy­c­ja pole­gała na wspiera­niu dzieci i młodzieży w tworze­niu sil­nych więzi rówieśniczych opar­tych na ucz­ci­wych relac­jach i zau­fa­niu. Zadaniem uczest­ników konkur­su „ Na skrzy­dłach przy­jaźni” było wyko­nanie pra­cy plas­ty­cznej lub lit­er­ack­iej obrazu­jącej przy­godę z wybranym bohaterem lit­er­ackim, który został ich przy­ja­cielem.Konkurs cieszył się wśród uczniów dużym zain­tere­sowaniem. Prace były bard­zo pomysłowe, ciekawe i este­ty­czne.  Spośród wielu tysię­cy uczest­ników z całej Pol­s­ki, z Luz­i­na wyło­niono następu­ją­cych laureatów:

  1. Maciej Keller kl. IIIc
  2. Mag­da Wun­sch kl. III c
  3. Wik­to­ria Domańs­ka kl. VIb
  4. Kacper Staw­ic­ki kl. VIf

Uczniowie otrzy­mali nagrody książkowe i dyplomy. To wiel­ki sukces naszych uczniów. Serdecznie im gratulujemy!

Wstecz