Zaba­wy z samo­dziel­nie przy­go­to­wa­ną cia­sto­li­ną w gru­pie 4C

272299810_4905326656213823_2517552249774584710_nCia­sto­li­na jest łatwo dostęp­nym pro­duk­tem, jed­nak przy­go­to­wa­nie jej samo­dziel­nie, spra­wia dzie­ciom o wie­le wię­cej rado­ści, a przy tym ma dużą war­tość edu­ka­cyj­ną. Odmie­rza­nie pro­por­cji, mie­sza­nie, ugnia­ta­nie jest dobrą oka­zją do sty­mu­lo­wa­nia dzie­cię­ce­go roz­wo­ju. Nasza cia­sto­li­na dostar­czy­ła tak­że sty­mu­la­cji zapa­cho­wej, poprzez doda­nie kil­ku przy­praw, któ­re zmie­ni­ły zapach jak i kolor ciastoliny.
Ćwi­czy­li­śmy przy tym uważ­ne wącha­nie i róż­ni­co­wa­nie zapa­chów. Zaję­cia oprócz świet­nej zaba­wy były oka­zją do uspraw­nie­nia ukła­du doty­ko­we­go, ćwi­cze­nia siły naci­sku jak i pobu­dze­nia dzie­cię­cej kreatywności.


Wstecz