Zabawy z samodziel­nie przy­go­towaną cias­toliną w grupie 4C

272299810_4905326656213823_2517552249774584710_nCias­toli­na jest łat­wo dostęp­nym pro­duk­tem, jed­nak przy­go­towanie jej samodziel­nie, spraw­ia dzieciom o wiele więcej radoś­ci, a przy tym ma dużą wartość eduka­cyjną. Odmierzanie pro­por­cji, mieszanie, ugni­atanie jest dobrą okazją do sty­mu­lowa­nia dziecięcego roz­wo­ju. Nasza cias­toli­na dostar­czyła także sty­mu­lacji zapa­chowej, poprzez dodanie kilku przypraw, które zmieniły zapach jak i kolor ciastoliny.
Ćwiczyliśmy przy tym uważne wąchanie i różni­cow­anie zapachów. Zaję­cia oprócz świet­nej zabawy były okazją do usprawnienia układu dotykowego, ćwiczenia siły nacisku jak i pobudzenia dziecięcej kreatywności.


Wstecz