Zabawa czytel­nicza

5„Wejdź do świa­ta Narnii”- pod takim hasłem dnia 26 listopa­da Bib­liote­ka Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie zor­ga­ni­zowała zabawę czytel­niczą pole­ga­jącą na przeczy­ta­niu książ­ki C.S. Lewisa pt. „Opowieś­ci z Narnii”, następ­nie należało odwiedz­ić bib­liotekę szkol­ną i wylosować kartę z cytatem z książ­ki. Wylosowaną kartę uczniowie mieli zakodować swoim numerem z dzi­en­ni­ka oraz oznacze­niem klasy. Zakodowaną kartę należało dopa­sować do postaci lub miejs­ca na spec­jal­nie wyrysowanej przez nauczy­ciela bib­liotekarza mapie Narnii i włożyć w  kies­zonkę na praw­idłowym miejs­cu. Do wygra­nia było „Ptasie Mleczko Edmun­da”, którym skusiła go zła Królowa. Zabawa przyjęła się od razu, wzbudz­iła wielkie zain­tere­sowanie także wśród nauczy­cieli, którzy spon­tan­icznie włączyli się do czy­ta­nia i odna­jdy­wa­nia właś­ci­wego miejs­ca na mapie, dając piękny przykład uczniom. Dziewię­ciu szczęśli­w­ców, którzy praw­idłowo wskaza­li miejsce na mapie, zostanie obdarowanych już niedłu­go kuszącą słodyczą!


Wstecz