Zaba­wa czytelnicza

5„Wejdź do świa­ta Narnii”- pod takim hasłem dnia 26 listo­pa­da Biblio­te­ka Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie zor­ga­ni­zo­wa­ła zaba­wę czy­tel­ni­czą pole­ga­ją­cą na prze­czy­ta­niu książ­ki C.S. Lewi­sa pt. „Opo­wie­ści z Narnii”, następ­nie nale­ża­ło odwie­dzić biblio­te­kę szkol­ną i wylo­so­wać kar­tę z cyta­tem z książ­ki. Wylo­so­wa­ną kar­tę ucznio­wie mie­li zako­do­wać swo­im nume­rem z dzien­ni­ka oraz ozna­cze­niem kla­sy. Zako­do­wa­ną kar­tę nale­ża­ło dopa­so­wać do posta­ci lub miej­sca na spe­cjal­nie wyry­so­wa­nej przez nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza mapie Narnii i wło­żyć w  kie­szon­kę na pra­wi­dło­wym miej­scu. Do wygra­nia było „Pta­sie Mlecz­ko Edmun­da”, któ­rym sku­si­ła go zła Kró­lo­wa. Zaba­wa przy­ję­ła się od razu, wzbu­dzi­ła wiel­kie zain­te­re­so­wa­nie tak­że wśród nauczy­cie­li, któ­rzy spon­ta­nicz­nie włą­czy­li się do czy­ta­nia i odnaj­dy­wa­nia wła­ści­we­go miej­sca na mapie, dając pięk­ny przy­kład uczniom. Dzie­wię­ciu szczę­śliw­ców, któ­rzy pra­wi­dło­wo wska­za­li miej­sce na mapie, zosta­nie obda­ro­wa­nych już nie­dłu­go kuszą­cą słodyczą!


Wstecz