Za nami CodeWeek 2020

2Tydzień Kodo­wa­nia jest dla wszyst­kich, nie­za­leż­nie od wie­ku i wykształ­ce­nia. Każ­dy może zacząć uczyć się pro­gra­mo­wa­nia i nabyć nowe kom­pe­ten­cje zwią­za­ne z  kodo­wa­niem, a zdo­by­te umie­jęt­no­ści wyko­rzy­stać pod­czas zajęć w szko­le i poza nią. I tak było też w naszej szkole.
Koor­dy­na­to­rem akcji była p. Syl­wia Wil­la. Do Code­We­ek zapi­sa­ło się 7 klas, w tym tak­że oddzia­ły przedszkolne:

  • Oddział przed­szkol­ny 4/5‑latki – M. Hinz
  • Oddział przed­szkol­ny 6‑latki – B. Kałduńska
  • Kla­sa I A – M. Samotyja
  • Kla­sa I D – D. Dawidowska
  • Kla­sa II D – A. Wieczorek
  • Kla­sa III A – M. Richert i S. Willa
  • Kla­sa III B – N. Danilczyk

W naszej szko­le rów­nież chce­my poka­zać, że kodo­wa­nie nie jest zare­zer­wo­wa­ne dla wybra­nych i każ­dy może się go nauczyć, cze­go potwier­dze­niem są cer­ty­fi­ka­ty dla każ­dej kla­sy. Dzię­ki tej akcji zdo­by­li­śmy nie tyl­ko dyplo­my, ale rów­nież doświad­cze­nie, wie­dzę i nowe umie­jęt­no­ści. Już teraz zaczy­na­my myśleć o kolej­nej edycji. 


Wstecz