Za nami CodeWeek 2020

2Tydzień Kodowa­nia jest dla wszys­t­kich, nieza­leżnie od wieku i wyk­sz­tałce­nia. Każdy może zacząć uczyć się pro­gramowa­nia i nabyć nowe kom­pe­tenc­je związane z  kodowaniem, a zdobyte umiejęt­noś­ci wyko­rzys­tać pod­czas zajęć w szkole i poza nią. I tak było też w naszej szkole.
Koor­dy­na­torem akcji była p. Syl­wia Willa. Do Code­Week zapisało się 7 klas, w tym także odd­zi­ały przedszkolne:

  • Odd­zi­ał przed­szkol­ny 4/5‑latki – M. Hinz
  • Odd­zi­ał przed­szkol­ny 6‑latki – B. Kałduńska
  • Klasa I A – M. Samotyja
  • Klasa I D – D. Dawidowska
  • Klasa II D – A. Wieczorek
  • Klasa III A – M. Richert i S. Willa
  • Klasa III B – N. Danilczyk

W naszej szkole również chce­my pokazać, że kodowanie nie jest zarez­er­wowane dla wybranych i każdy może się go nauczyć, czego potwierdze­niem są cer­ty­fikaty dla każdej klasy. Dzię­ki tej akcji zdobyliśmy nie tylko dyplomy, ale również doświad­cze­nie, wiedzę i nowe umiejęt­noś­ci. Już ter­az zaczy­namy myśleć o kole­jnej edycji. 


Wstecz