Z wiz­ytą w OSP Luzi­no online

1Wszyscy wiedzą, jak bard­zo ważną funkcję pełnią straża­cy. Dzieci uczęszcza­jące do świ­etl­i­cy szkol­nej odwiedz­iły online rem­izę w Luzinie oraz przyjrza­ły się z bliska na czym pole­ga zawód straża­ka.


Pan Bar­tosz opowiedzi­ał uczniom o wozach bojowych i sprzę­tach jakie się w nim zna­j­du­ją.Dodatkowo pokazał i omówił ubiór, który zakłada­ją na wyjazdy. Dzieci z OP 6A oraz 6C wręczyły Panu Strażakowi w podz­iękowa­niu medal oraz lau­r­ki. Nato­mi­ast świ­etlicza­ki przy pomo­cy wychowaw­ców świ­etl­i­cy wykon­ały podświ­et­lany wóz strażacki.


Wstecz