Z wizy­tą w OSP Luzi­no online

1Wszy­scy wie­dzą, jak bar­dzo waż­ną funk­cję peł­nią stra­ża­cy. Dzie­ci uczęsz­cza­ją­ce do świe­tli­cy szkol­nej odwie­dzi­ły onli­ne remi­zę w Luzi­nie oraz przyj­rza­ły się z bli­ska na czym pole­ga zawód stra­ża­ka.


Pan Bar­tosz opo­wie­dział uczniom o wozach bojo­wych i sprzę­tach jakie się w nim znaj­du­ją.Dodat­ko­wo poka­zał i omó­wił ubiór, któ­ry zakła­da­ją na wyjaz­dy. Dzie­ci z OP 6A oraz 6C wrę­czy­ły Panu Stra­ża­ko­wi w podzię­ko­wa­niu medal oraz laur­ki. Nato­miast świe­tli­cza­ki przy pomo­cy wycho­waw­ców świe­tli­cy wyko­na­ły pod­świe­tla­ny wóz strażacki.


Wstecz