Z wiz­ytą w izbie regionalnej

110 lutego 2021r. dzieci z grupy OP6E zwiedz­iły Izbę Region­al­ną, która zna­j­du­je się w ich szkole. O eksponat­ach zgro­mad­zonych w Izbie  bard­zo ciekawy sposób opowiedzi­ała pani Żane­ta Szymerowska.
Opiekun­ka Izby zabrała dzieci w podróż do przeszłoś­ci. Przed­szko­la­ki zobaczyły, jak wyglą­dały pomieszczenia, ozdo­by, przed­mio­ty codzi­en­nego użytku kilka­naś­cie lat temu.  Poz­nały, jakim sprzętem posługi­wano się pod­czas prac wykony­wanych w gospo­darst­wie. Dzieci z wielkim zain­tere­sowaniem przyglą­dały się wszys­tkim przed­miotom oraz wysłuchi­wały infor­ma­cji na ich tem­at. Dzieci wraz z wychowaw­czynią składa­ją podz­iękowa­nia pani Żanecie za atrak­cyjne zajęcia.


Wstecz