„Z pod­wór­ka na sta­dion o puchar Tymbarku”

1W dni­ach 24–25.10 niefor­malne drużyny chłopców i dziew­czyn U‑12 reprezen­tu­jące GOS­RiT 2005/2006 „grupę Kębłowo” i dziew­czyny GOS­RiT Luzi­no U‑12 / Szkoła Pod­sta­wowa im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie wzięły udzi­ał w turnieju „Z pod­wór­ka na sta­dion o puchar Tym­barku” na szczeblu powia­towym, które były elim­i­nacją do kwiet­niowego turnieju wojewódzkiego.
Chłop­cy rywal­i­zowali pier­wszego dnia turnieju w najbardziej oble­ganej kat­e­gorii U‑12, do której zgłosiło się aż 18 drużyn. Nieste­ty, pomi­mo ambit­nej postawy, musieli uznać wyżs­zość dwóch ekip wejherows­kich i zakończyć roz­gry­w­ki na fazie grupowej.
Następ­nego dnia rywal­i­zowały dziew­czyny, które wśród 5 zgłos­zonych drużyn, pewnie awan­sowały do finałów wojew­ódz­kich tracąc zaled­wie jed­ną bramkę przy 10 strzelonych. Tym samym GOS­RiT Luzi­no dziew­czyny U‑12 będzie reprezen­tować nasz powiat na Turnieju w Gdyni, który odbędzie się w kwiet­niu 2018 roku. Dziew­czyny mają zatem czas na przy­go­towanie się pod czu­jną opieką tren­era obu drużyn- Mak­sa Graczyka.
Składy:
GOS­RiT Luzi­no U‑12: Piotr Kotul­s­ki (br), Fil­ip Siko­ra (br), Radosław Bier­nat, Kamil Hewelt, Jakub Wejher, Hubert Oskro­ba, Piotr Gars­ki, Szy­mon Koro­sac­ki, Kon­rad Wicon
GOS­RiT Luzi­no U‑12 dziew­czyny: Samuela Landows­ka (br), Wik­to­ria Babińs­ka, Mar­ta Gelin­s­ka, Wik­to­ria Domańs­ka, Zuzan­na Dąbkows­ka, Michali­na Dąbkows­ka, Hon­o­ra­ta Kankows­ka, Daria Hinc

Wstecz