„Z podwór­ka na sta­dion o puchar Tymbarku”

1W dniach 24–25.10 nie­for­mal­ne dru­ży­ny chłop­ców i dziew­czyn U‑12 repre­zen­tu­ją­ce GOSRiT 2005/2006 „gru­pę Kębło­wo” i dziew­czy­ny GOSRiT Luzi­no U‑12 / Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie wzię­ły udział w tur­nie­ju „Z podwór­ka na sta­dion o puchar Tym­bar­ku” na szcze­blu powia­to­wym, któ­re były eli­mi­na­cją do kwiet­nio­we­go tur­nie­ju wojewódzkiego.
Chłop­cy rywa­li­zo­wa­li pierw­sze­go dnia tur­nie­ju w naj­bar­dziej oble­ga­nej kate­go­rii U‑12, do któ­rej zgło­si­ło się aż 18 dru­żyn. Nie­ste­ty, pomi­mo ambit­nej posta­wy, musie­li uznać wyż­szość dwóch ekip wej­he­row­skich i zakoń­czyć roz­gryw­ki na fazie grupowej.
Następ­ne­go dnia rywa­li­zo­wa­ły dziew­czy­ny, któ­re wśród 5 zgło­szo­nych dru­żyn, pew­nie awan­so­wa­ły do fina­łów woje­wódz­kich tra­cąc zale­d­wie jed­ną bram­kę przy 10 strze­lo­nych. Tym samym GOSRiT Luzi­no dziew­czy­ny U‑12 będzie repre­zen­to­wać nasz powiat na Tur­nie­ju w Gdy­ni, któ­ry odbę­dzie się w kwiet­niu 2018 roku. Dziew­czy­ny mają zatem czas na przy­go­to­wa­nie się pod czuj­ną opie­ką tre­ne­ra obu dru­żyn- Mak­sa Graczyka.
Składy:
GOSRiT Luzi­no U‑12: Piotr Kotul­ski (br), Filip Siko­ra (br), Rado­sław Bier­nat, Kamil Hewelt, Jakub Wej­her, Hubert Oskro­ba, Piotr Gar­ski, Szy­mon Koro­sac­ki, Kon­rad Wicon
GOSRiT Luzi­no U‑12 dziew­czy­ny: Samu­ela Lan­dow­ska (br), Wik­to­ria Babiń­ska, Mar­ta Gelin­ska, Wik­to­ria Domań­ska, Zuzan­na Dąb­kow­ska, Micha­li­na Dąb­kow­ska, Hono­ra­ta Kan­kow­ska, Daria Hinc

Wstecz