XXIV Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny i Matematyczny

SONY DSCDnia 10.03.2020 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go odbył się już XXIV raz Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny i Mate­ma­tycz­ny. Ucznio­wie z klas trze­cich szkół pod­sta­wo­wych gmi­ny Luzi­no – z Bar­ło­mi­na, Kębło­wa, Sycho­wa, Luzi­na mie­li moż­li­wość wyka­za­nia się swo­imi wia­do­mo­ścia­mi oraz umie­jęt­no­ścia­mi z zakre­su orto­gra­fii i roz­wią­zy­wa­nia zadań matematycznych.
Dyk­tan­do pt. „Jeste­śmy ucznia­mi” pisa­ło 12 uczniów, a do kon­kur­su mate­ma­tycz­ne­go przy­stą­pi­ło 14 dzie­ci. Pra­ce uczest­ni­ków oce­nia­ła komi­sja w skła­dzie: Han­na Plec­ke – prze­wod­ni­czą­ca, Marze­na Pien­sch­ke, Joan­na Czaj­kow­ska, Este­ra Masłosz, Maria Schra­der, Beata Gresz­ta, Miro­sła­wa Mar­szew­ska, Wio­le­ta Płot­ka, Nata­lia Danil­czyk, Danu­ta Kloc­ka. Zarów­no w kon­kur­sie mate­ma­tycz­nym jak i orto­gra­ficz­nym ucznio­wie zapre­zen­to­wa­li nie­zwy­kle wyso­ki poziom. W kon­kur­sie mate­ma­tycz­nym I miej­sce zdo­był Krzysz­tof Kwi­dziń­ski, któ­ry roz­wią­zał wszyst­kie zada­nia. Przy­go­to­wy­wa­ła go p. Danu­ta Kloc­ka oraz p. Maria Schra­der, II miej­sce uzy­ska­ła Karo­li­na Plich­ta, zaś III miej­sce osią­gnął Szy­mon Dampc – ich opie­ku­nem była p. Han­na Plec­ke. Wyróż­nie­nia otrzy­mał Paweł Damps, któ­ry jest pod­opiecz­nym p. Beaty Gresz­ta oraz Kac­per Andry­chow­ski – uczeń p. Han­ny Plec­ke. Wszy­scy lau­re­aci kon­kur­su mate­ma­tycz­ne­go są ucznia­mi szko­ły pod­sta­wo­wej w Luzi­nie. W kon­kur­sie orto­gra­ficz­nym I miej­sce uzy­ska­ła Zofia Bań­ko ze SP Luzi­no, któ­rą przy­go­to­wy­wa­ła p. Beata Gresz­ta. II miej­sce zdo­by­ła ex aequo uczen­ni­ca ze SP w Kębło­wie – Mag­da­le­na Romp­za, któ­rą przy­go­to­wa­ła p. Ewa Nowak i Lena Czer­wion­ka ze SP w Luzi­nie, któ­rej opie­ku­nem była p. Danu­ta Kloc­ka oraz p. Maria Schra­der. III miej­sce zaję­ła Oli­wia Różek ze SP w Kębło­wie, pod­opiecz­na p. Marze­ny Pien­sch­ke. W tym kon­kur­sie wyróż­nie­nia uzy­ska­ła Alek­san­dra Łąt­ka ( opie­kun – p. Han­na Plec­ke ) oraz Ste­fan Kancz­kow­ski ( opie­kun — p. Danu­ta Kloc­ka oraz p. Maria Schra­der ) — ucznio­wie ze SP w Luzi­nie. Lau­re­aci jak i pozo­sta­li uczest­ni­cy kon­kur­sów otrzy­ma­li atrak­cyj­ne nagro­dy –  ple­ca­ki, tor­by spor­to­we, książ­ki, dyplo­my, cie­pły posi­łek i sło­dy­cze ufun­do­wa­ne przez Wój­ta i Radę Gmi­ny Luzi­no. Wszyst­kim uczniom i nauczy­cie­lom przy­go­to­wu­ją­cym uczest­ni­ków do kon­kur­sów ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów.  


Wstecz