XXIV Międzyszkol­ny Konkurs Ortograficzny i Matematyczny

SONY DSCDnia 10.03.2020 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. L. Bąd­kowskiego odbył się już XXIV raz Międzyszkol­ny Konkurs Ortograficzny i Matem­aty­czny. Uczniowie z klas trze­ci­ch szkół pod­sta­wowych gminy Luzi­no – z Barłom­i­na, Kębłowa, Sychowa, Luz­i­na mieli możli­wość wykaza­nia się swoi­mi wiado­moś­ci­a­mi oraz umiejęt­noś­ci­a­mi z zakre­su ortografii i rozwiązy­wa­nia zadań matematycznych.
Dyk­tan­do pt. „Jesteśmy ucz­ni­a­mi” pisało 12 uczniów, a do konkur­su matem­aty­cznego przys­tąpiło 14 dzieci. Prace uczest­ników oce­ni­ała komis­ja w składzie: Han­na Plecke – prze­wod­niczą­ca, Marzena Pien­schke, Joan­na Cza­jkows­ka, Estera Masłosz, Maria Schrad­er, Bea­ta Gresz­ta, Mirosława Marszews­ka, Wio­le­ta Płot­ka, Natalia Danil­czyk, Danu­ta Kloc­ka. Zarówno w konkur­sie matem­aty­cznym jak i ortograficznym uczniowie zaprezen­towali niezwyk­le wyso­ki poziom. W konkur­sie matem­aty­cznym I miejsce zdobył Krzysztof Kwidz­ińs­ki, który rozwiązał wszys­tkie zada­nia. Przy­go­towywała go p. Danu­ta Kloc­ka oraz p. Maria Schrad­er, II miejsce uzyskała Karoli­na Plich­ta, zaś III miejsce osiągnął Szy­mon Dampc – ich opiekunem była p. Han­na Plecke. Wyróżnienia otrzy­mał Paweł Damps, który jest podopiecznym p. Beaty Gresz­ta oraz Kacper Andrychows­ki – uczeń p. Han­ny Plecke. Wszyscy lau­reaci konkur­su matem­aty­cznego są ucz­ni­a­mi szkoły pod­sta­wowej w Luzinie. W konkur­sie ortograficznym I miejsce uzyskała Zofia Bańko ze SP Luzi­no, którą przy­go­towywała p. Bea­ta Gresz­ta. II miejsce zdobyła ex aequo uczen­ni­ca ze SP w Kębłowie – Mag­dale­na Rompza, którą przy­go­towała p. Ewa Nowak i Lena Czer­wion­ka ze SP w Luzinie, której opiekunem była p. Danu­ta Kloc­ka oraz p. Maria Schrad­er. III miejsce zajęła Oli­wia Różek ze SP w Kębłowie, podopiecz­na p. Marzeny Pien­schke. W tym konkur­sie wyróżnienia uzyskała Alek­san­dra Łąt­ka ( opiekun – p. Han­na Plecke ) oraz Ste­fan Kanczkows­ki ( opiekun — p. Danu­ta Kloc­ka oraz p. Maria Schrad­er ) — uczniowie ze SP w Luzinie. Lau­reaci jak i pozostali uczest­ni­cy konkursów otrzy­mali atrak­cyjne nagrody –  ple­ca­ki, tor­by sportowe, książ­ki, dyplomy, ciepły posiłek i słody­cze ufun­dowane przez Wój­ta i Radę Gminy Luzi­no. Wszys­tkim uczniom i nauczy­cielom przy­go­towu­ją­cym uczest­ników do konkursów serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów.  


Wstecz