XXII Pomor­ski Festi­wal Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spiewë”

119 kwiet­nia br. odby­ła się XXII edy­cja festi­wa­lu „Kaszëb­sczé Spie­wë”, któ­ra zgro­ma­dzi­ła na sce­nie 187 uczest­ni­ków woje­wódz­twa pomor­skie­go. Otwar­cia uro­czy­sto­ści doko­nał Wójt Gmi­ny Luzi­no Jaro­sław Wejer, a dyrek­tor szko­ły Dariusz Romp­ca przy­wi­tał uczest­ni­ków oraz wszyst­kich zebra­nych gości. Orga­ni­za­to­ra­mi byli: Zespół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Luzi­nie, Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry w Luzi­nie, Zrze­sze­nie Kaszub­sko-Pomor­skie oddział w Luzi­nie. Patro­nat hono­ro­wy nad wyda­rze­niem obję­li: Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Pomor­skie­go-Mie­czy­sław Struk, Pomor­ski Kura­tor Oświa­ty-Grze­gorz Kry­ger, Prze­wod­ni­czą­cy Kaszub­skie­go Koła Par­la­men­tar­ne­go-sena­tor Kazi­mierz Kleina.
Soli­ści oraz zespo­ły przy­go­to­wa­ły ludo­we i współ­cze­sne utwo­ry w języ­ku kaszub­skim. Kolo­ro­we stro­je oraz zaan­ga­żo­wa­nie wyko­naw­ców zapew­ni­ły nie­po­wta­rzal­ną atmos­fe­rę. Festi­wal nie tyl­ko popu­la­ry­zu­je nasz region i kul­tu­rę, ale rów­nież umoż­li­wia wymia­nę doświad­czeń arty­stycz­nych oraz inte­gra­cję śro­do­wi­ska kaszub­skie­go. Wyda­rze­nie cie­szy się dużą popu­lar­no­ścią. W fina­le woje­wódz­kim udział wzię­li ucznio­wie z powia­tów kar­tu­skie­go, wej­he­row­skie­go, puc­kie­go, lębor­skie­go oraz Gdy­nia. Zwy­cięz­ca­mi zosta­li w kategorii:
I SOLIŚCI:
I — Daria Jeleń (SP w Tuchomiu);
II — Anie­la Złoch (SP w Tuchlinie);
III — Witold Okrój (ZS‑P w Luzinie).
I ZESPÓŁ:
I — Zespół Kształ­ce­nia i Wycho­wa­nia w Dzierżążnie;
II — Zespół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Luzinie.
II SOLIŚCI:
I — Han­na Dawi­dow­ska (SP nr 7 w Lęborku);
II — Pau­li­na Kujaw­ska (SP w Tuchomiu);
III — Aga­ta Glac (SP nr 9 w Wejherowie);
Wyróż­nie­nie: Ame­lia Jank (SP w Bani­nie), Kla­ra Lew­na (SP w Bojanie). 
II ZESPÓŁ:
I — Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Bojanie;
II — Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 9 w Wejherowie;
Wyróż­nie­nie: Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Jastar­ni, Zespół Kształ­ce­nia i Wycho­wa­nia w Dzierzążnie. 
III SOLIŚCI:
I — Michał Łycz­ko (ZKiW w Stężycy);
II — Kin­ga Wró­blew­ska (ZS‑P w Kostkowie);
III — Anhe­li­na Lehe­sh­chych (SP w Baninie);
Wyróż­nie­nie: Micha­li­na Mar­ciń­ska (SP w Chmiel­nie), Zofia Toł­kin (ZSK w Gdy­ni), Łucja Niklas (ZKiW w Kamie­ni­cy Szlacheckiej). 
III ZESPÓŁ:
I — Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych w Helu;
II — Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Jastarni; 
III — Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Bożym­po­lu Wielkim;
Wyróż­nie­nie: Zespół Kształ­ce­nia i Wycho­wa­nia w Kamie­ni­cy Szla­chec­kiej, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Mirachowie. 
IV SOLIŚCI:
I — Agniesz­ka Rosz­kow­ska (SP w Tuchlinie);
II — Zofia Wandt­ke (PSP Sióstr Sale­zja­nek im. Świę­tej Rodzi­ny w Rumi);
III — Domi­ni­ka Leik (ZS‑P w Lini);
Wyróż­nie­nie: Aldo­na Cybul­ska (ZKiW w Dzier­żąż­nie), Maja Hebel (SP w Bojanie). 
IV ZESPÓŁ:
I — Zespół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Luzinie; 
II — Zespół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Kostkowie; 
III — Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Jastarni;
Wyróż­nie­nie: Zrze­sze­nie Kaszub­sko-Pomor­skie w Bani­nie, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Tuchlinie. 
V SOLIŚCI:
I — Wik­to­ria Dale­ka (I LO z Oddzia­ła­mi Dwu­ję­zycz­ny­mi w Kartuzach). 
V ZESPÓŁ:
I — Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych w Helu;
II — ZSZiO Kar­tu­zy i PZS Sierakowice;
III — Zespół Szkół Kato­lic­kich w Gdyni. 
Nagro­dę spe­cjal­ną Grand Prix przy­zna­no Zespo­ło­wi Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych w Helu. 
Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom kon­kur­su i dzię­ku­je­my za kul­ty­wo­wa­nie tra­dy­cji śpie­wa­nia w języ­ku kaszub­skim. Spo­łecz­ność Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go ser­decz­nie dzię­ku­je wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w orga­ni­za­cję i prze­bieg festiwalu.


Wstecz