XXII Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny i Matematyczny

SONY DSCDnia 27.02.2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go odbył się XXII Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny i Mate­ma­tycz­ny. Ucznio­wie z klas trze­cich szkół pod­sta­wo­wych gmi­ny Luzi­no – z Bar­ło­mi­na, Kębło­wa, Sycho­wa, Luzi­na mie­li moż­li­wość wyka­za­nia się swo­imi wia­do­mo­ścia­mi oraz umie­jęt­no­ścia­mi z zakre­su orto­gra­fii i roz­wią­zy­wa­nia zadań matematycznych.
Dyk­tan­do pt. „Jestem czy­tel­ni­kiem” pisa­ło 16 uczniów, a do kon­kur­su mate­ma­tycz­ne­go przy­stą­pi­ło 18 dzie­ci. Pra­ce uczest­ni­ków oce­nia­ła komi­sja w skła­dzie: Han­na Plec­ke – prze­wod­ni­czą­ca, Miro­sła­wa Bob­kow­ska, Kata­rzy­na Duda, Danu­ta Fran­kow­ska – Mysz­ke, Beata Gresz­ta, Miro­sła­wa Mar­szew­ska, Doro­ta Taciak, Danu­ta Kloc­ka.Zarów­no w kon­kur­sie mate­ma­tycz­nym jak i orto­gra­ficz­nym ucznio­wie zapre­zen­to­wa­li bar­dzo wyso­ki poziom. W kon­kur­sie mate­ma­tycz­nym I miej­sce zdo­był Maciej Krau­sa ( S P Bar­ło­mi­no ), II miej­sce – Julia Liet­zau ( S P Luzi­no ), III miej­sce –  Filip Pół­to­rak ( S P Kębło­wo ), Jakub Kre­fta ( S P Sycho­wo ), Filip Rad­ka ( S P Luzi­no ). W kon­kur­sie orto­gra­ficz­nym I miej­sce uzy­ska­ła Kor­ne­lia Kołw­zan ( S P Luzi­no ), II miej­sce – Maciej Kel­ler ( S P Luzi­no ), III miej­sce – Lucjan Łukom­ski ( S P Sycho­wo ).Lau­re­aci oraz wszy­scy uczest­ni­cy kon­kur­sów otrzy­ma­li atrak­cyj­ne nagro­dy –  książ­ki, dyplo­my i sło­dy­cze ufun­do­wa­ne przez Wój­ta i Radę Gmi­ny Luzi­no.Wszyst­kim uczniom i nauczy­cie­lom przy­go­to­wu­ją­cym uczest­ni­ków do kon­kur­sów ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów.


Wstecz