XXII Międzyszkol­ny Konkurs Ortograficzny i Matematyczny

SONY DSCDnia 27.02.2018 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. L. Bąd­kowskiego odbył się XXII Międzyszkol­ny Konkurs Ortograficzny i Matem­aty­czny. Uczniowie z klas trze­ci­ch szkół pod­sta­wowych gminy Luzi­no – z Barłom­i­na, Kębłowa, Sychowa, Luz­i­na mieli możli­wość wykaza­nia się swoi­mi wiado­moś­ci­a­mi oraz umiejęt­noś­ci­a­mi z zakre­su ortografii i rozwiązy­wa­nia zadań matematycznych.
Dyk­tan­do pt. „Jestem czytel­nikiem” pisało 16 uczniów, a do konkur­su matem­aty­cznego przys­tąpiło 18 dzieci. Prace uczest­ników oce­ni­ała komis­ja w składzie: Han­na Plecke – prze­wod­niczą­ca, Mirosława Bobkows­ka, Katarzy­na Duda, Danu­ta Frankows­ka – Myszke, Bea­ta Gresz­ta, Mirosława Marszews­ka, Doro­ta Taci­ak, Danu­ta Kloc­ka.Zarówno w konkur­sie matem­aty­cznym jak i ortograficznym uczniowie zaprezen­towali bard­zo wyso­ki poziom. W konkur­sie matem­aty­cznym I miejsce zdobył Maciej Krausa ( S P Barłomi­no ), II miejsce – Julia Liet­zau ( S P Luzi­no ), III miejsce –  Fil­ip Pół­torak ( S P Kębłowo ), Jakub Kref­ta ( S P Sychowo ), Fil­ip Rad­ka ( S P Luzi­no ). W konkur­sie ortograficznym I miejsce uzyskała Kor­nelia Kołwzan ( S P Luzi­no ), II miejsce – Maciej Keller ( S P Luzi­no ), III miejsce – Luc­jan Łukom­s­ki ( S P Sychowo ).Lau­reaci oraz wszyscy uczest­ni­cy konkursów otrzy­mali atrak­cyjne nagrody –  książ­ki, dyplomy i słody­cze ufun­dowane przez Wój­ta i Radę Gminy Luzi­no.Wszys­tkim uczniom i nauczy­cielom przy­go­towu­ją­cym uczest­ników do konkursów serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów.


Wstecz