XVII Gmin­ny Tur­niej Wie­dzy Ekonomicznej

turniejDnia 28 lute­go 2024r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Jana Paw­ła II w Kębło­wie odbył się XVII Gmin­ny Tur­niej Wie­dzy Eko­no­micz­nej. Zada­nia, z jaki­mi uczest­ni­kom przy­szło się mie­rzyć, doty­czy­ły zagad­nień zwią­za­nych z kre­dy­ta­mi, oszczęd­no­ścia­mi, domo­wy­mi wydat­ka­mi, itp. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my Julii Tyszer z kla­sy VI b, któ­ra zaję­ła pierw­sze miej­sce w kate­go­rii klas szóstych.
Pozo­sta­łym repre­zen­tan­tom naszej szko­ły, tj. Julii Teder­ko – z kla­sy IVa, Igna­ce­mu Musia­ło­wi – z kl. IVa, Kaje­ta­no­wi For­me­li – z kl. Vb, Alek­san­drze Kancz­kow­skiej – z kl. Vd, Fili­po­wi Bacho­wi – z kl. VIa, Karo­li­nie Plich­cie – z kl. VIIa, Szy­mo­no­wi Damp­co­wi – z kl. VIIa oraz Niko­de­mo­wi Dun­sto­wi – z kl. VIIIb gra­tu­lu­je­my osią­gnię­cia wyso­kich wyni­ków w konkursie.

Wstecz