XVI  POMORSKI FESTIWAL PIOSENKI KASZUBSKIEJ

SONY DSCDnia 16.03.2018 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie odbył się  XVI Pomors­ki Fes­ti­w­al Piosen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spiéwé”. Otwar­cia fes­ti­walu dokon­ał wójt Jarosław Wejer, a dyrek­tor Dar­iusz Romp­ca pow­itał zapros­zonych goś­ci. Zaszczy­cili nas swo­ją obec­noś­cią m.in. Wójt Gminy Linia – Bogusław Engel­brecht, Sekre­tarz Gminy Krokowa – Boże­na Szczy­p­i­or, Prze­wod­niczą­cy Rady Gminy Łęczyce – Krzysztof Licau, Dyrek­torzy Gmin­nych Ośrod­ków Kul­tu­ry z Gniewina, Sulęczy­na i Luz­i­na, Prze­wod­niczą­ca Rady Rodz­iców SP nr 1 w Luzinie Iwona Naczk oraz mieszkań­cy naszej miejs­cowoś­ci. List grat­u­la­cyjny nadesłał Kaz­imierz Plocke – Poseł na Sejm Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej VIII Kadencji. Orga­ni­za­torem fes­ti­walu byli: Wójt i Rada Gminy Luzi­no, Szkoła Pod­sta­wowa nr 1  im. Lecha   Bąd­kowskiego    w Luzinie, Gmin­ny Ośrodek Kul­tu­ry w Luzinie i Zrzesze­nie Kaszub­sko — Pomorskie odd­zi­ał w Luzinie. Patronat  hon­orowy objął Kura­tor Oświaty w Gdańsku – Moni­ka Kończyk, Marsza­łek Wojew­ództ­wa Pomorskiego – Mieczysław Struk i Sen­a­tor RP — Kaz­imierz Kleina.
Kon­fer­an­sjerkę prowadz­iła Żane­ta Szymerows­ka – nauczy­ciel­ka SP nr 1 w Luzinie. Wykon­aw­ców oce­ni­ało jury w składzie:Aleksandra Kuchars­ka — Sze­fler – prze­wod­niczą­ca, Weroni­ka Korthals, Piotr Jędrze­jczak, Tomasz Fop­ke i Mieczysław Bistroń.
Na sce­nie wys­tąpiło 17 solistów i 17 zespołów, łącznie pon­ad 100 uczest­ników z powiatów:  kar­tuskiego, puck­iego, wejherowskiego, lęborskiego i Gdyni. Patronat medi­al­ny objęły: Telewiz­ja TTM oraz Radio Kaszëbë, które relacjonowały wydarze­nie.  Imprezę finan­sowano ze środ­ków Rady Gminy Luzi­no i Rady Powiatu Wejherowskiego. Lau­reaci otrzy­mali atrak­cyjne nagrody,  a wszyscy uczest­ni­cy upomin­ki i dyplomy. Fes­ti­w­al to wspani­ałe wydarze­nie kul­tur­alne, które umac­nia naszą kaszub­ską tożsamość i jest źródłem dumy dla wszys­t­kich. Pop­u­laryzu­je pieśni kaszub­skie wśród dzieci i młodzieży, pro­mu­je tal­en­ty oraz moty­wu­je do ich rozwi­ja­nia. Umożli­wia wymi­anę doswiad­czeń artysty­cznych i inte­grację środowiska kaszubskiego.
Różnorod­ność kaszub­s­kich utworów, ogromne zaan­gażowanie wykon­aw­ców oraz staranne  przy­go­towanie samego konkur­su zapewniły niepow­tarzal­ną atmos­ferę fes­ti­walu. Serdecznie grat­u­lu­je­my zwycięz­com. Dzięku­je­my uczest­nikom, ich opiekunom za kul­ty­wowanie trady­cji śpiewa­nia w języku kaszub­skim i wszys­tkim, którzy zaan­gażowali się w orga­ni­za­cję  XVI Fes­ti­walu Piosen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spiéwë”w Luzinie.


Wstecz