XVI  POMORSKI FESTIWAL PIOSENKI KASZUBSKIEJ

SONY DSCDnia 16.03.2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odbył się  XVI Pomor­ski Festi­wal Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spi­éwé”. Otwar­cia festi­wa­lu doko­nał wójt Jaro­sław Wejer, a dyrek­tor Dariusz Romp­ca powi­tał zapro­szo­nych gości. Zaszczy­ci­li nas swo­ją obec­no­ścią m.in. Wójt Gmi­ny Linia – Bogu­sław Engel­brecht, Sekre­tarz Gmi­ny Kro­ko­wa – Boże­na Szczy­pior, Prze­wod­ni­czą­cy Rady Gmi­ny Łęczy­ce – Krzysz­tof Licau, Dyrek­to­rzy Gmin­nych Ośrod­ków Kul­tu­ry z Gnie­wi­na, Sulę­czy­na i Luzi­na, Prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców SP nr 1 w Luzi­nie Iwo­na Naczk oraz miesz­kań­cy naszej miej­sco­wo­ści. List gra­tu­la­cyj­ny nade­słał Kazi­mierz Ploc­ke – Poseł na Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej VIII Kaden­cji. Orga­ni­za­to­rem festi­wa­lu byli: Wójt i Rada Gmi­ny Luzi­no, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1  im. Lecha   Bąd­kow­skie­go    w Luzi­nie, Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry w Luzi­nie i Zrze­sze­nie Kaszub­sko — Pomor­skie oddział w Luzi­nie. Patro­nat  hono­ro­wy objął Kura­tor Oświa­ty w Gdań­sku – Moni­ka Koń­czyk, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Pomor­skie­go – Mie­czy­sław Struk i Sena­tor RP — Kazi­mierz Kleina.
Kon­fe­ran­sjer­kę pro­wa­dzi­ła Żane­ta Szy­me­row­ska – nauczy­ciel­ka SP nr 1 w Luzi­nie. Wyko­naw­ców oce­nia­ło jury w składzie:Aleksandra Kuchar­ska — Sze­fler – prze­wod­ni­czą­ca, Wero­ni­ka Kor­thals, Piotr Jędrzej­czak, Tomasz Fop­ke i Mie­czy­sław Bistroń.
Na sce­nie wystą­pi­ło 17 soli­stów i 17 zespo­łów, łącz­nie ponad 100 uczest­ni­ków z powia­tów:  kar­tu­skie­go, puc­kie­go, wej­he­row­skie­go, lębor­skie­go i Gdy­ni. Patro­nat medial­ny obję­ły: Tele­wi­zja TTM oraz Radio Kaszëbë, któ­re rela­cjo­no­wa­ły wyda­rze­nie.  Impre­zę finan­so­wa­no ze środ­ków Rady Gmi­ny Luzi­no i Rady Powia­tu Wej­he­row­skie­go. Lau­re­aci otrzy­ma­li atrak­cyj­ne nagro­dy,  a wszy­scy uczest­ni­cy upo­min­ki i dyplo­my. Festi­wal to wspa­nia­łe wyda­rze­nie kul­tu­ral­ne, któ­re umac­nia naszą kaszub­ską toż­sa­mość i jest źró­dłem dumy dla wszyst­kich. Popu­la­ry­zu­je pie­śni kaszub­skie wśród dzie­ci i mło­dzie­ży, pro­mu­je talen­ty oraz moty­wu­je do ich roz­wi­ja­nia. Umoż­li­wia wymia­nę doswiad­czeń arty­stycz­nych i inte­gra­cję śro­do­wi­ska kaszubskiego.
Róż­no­rod­ność kaszub­skich utwo­rów, ogrom­ne zaan­ga­żo­wa­nie wyko­naw­ców oraz sta­ran­ne  przy­go­to­wa­nie same­go kon­kur­su zapew­ni­ły nie­po­wta­rzal­ną atmos­fe­rę festi­wa­lu. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my zwy­cięz­com. Dzię­ku­je­my uczest­ni­kom, ich opie­ku­nom za kul­ty­wo­wa­nie tra­dy­cji śpie­wa­nia w języ­ku kaszub­skim i wszyst­kim, któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w orga­ni­za­cję  XVI Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spiéwë”w Luzinie.


Wstecz