XV Deka­nal­ny Kon­kurs o Janie Paw­le II

 Komi­sja kon­kur­su pla­stycz­ne­go dla klas I‑III doce­ni­ła talen­ty naszych uczen­nic. Niko­la, Luiza i Lena mia­ły przed sobą nie­zwy­kłe zada­nie. Przy wyko­rzy­sta­niu paste­li dziew­czy­ny musia­ły zapeł­nić kart­kę A4 wła­sną inter­pre­ta­cją hasła “Nie lękaj­cie się-otwórz­cie drzwi Chry­stu­so­wi”. W cią­gu 60 minut autor­ki zdą­ży­ły prze­ka­zać swo­je nie­po­wta­rzal­ne uję­cie tematu.
Jego auto­rem jest św. Jan Paweł II-patron szko­ły w Kębło­wie. Nasza I, II i III nagro­da to dowód na to, że reli­gia chrze­ści­jań­ska, tema­ty­ka kul­tu świę­tych, uni­wer­sal­ne war­to­ści naucza­nia papie­ża Pola­ka mogą być wciąż atrak­cyj­ne i aktu­al­ne dla kolej­nych poko­leń. Ser­decz­ne Gratulacje!


Wstecz