XV Dekanal­ny Konkurs o Janie Pawle II

 Komis­ja konkur­su plas­ty­cznego dla klas I‑III doceniła tal­en­ty naszych uczen­nic. Niko­la, Luiza i Lena miały przed sobą niezwykłe zadanie. Przy wyko­rzys­ta­niu pasteli dziew­czyny musi­ały zapełnić kartkę A4 włas­ną inter­pre­tacją hasła “Nie lęka­j­cie się-otwórz­cie drzwi Chrys­tu­sowi”. W ciągu 60 min­ut autor­ki zdążyły przekazać swo­je niepow­tarzalne uję­cie tematu.
Jego autorem jest św. Jan Paweł II-patron szkoły w Kębłowie. Nasza I, II i III nagro­da to dowód na to, że reli­gia chrześ­ci­jańs­ka, tem­aty­ka kul­tu świę­tych, uni­w­er­salne wartoś­ci naucza­nia papieża Pola­ka mogą być wciąż atrak­cyjne i aktu­alne dla kole­jnych pokoleń. Serdeczne Gratulacje!


Wstecz