Wokalne tal­en­ty z naszej szkoły

73 czer­w­ca 2018r odbył się XIX Powia­towy Przegląd „Tal­en­ty Wokalne” Luzi­no 2018r. Naszą szkołę w najmłod­szej kat­e­gorii wiekowej reprezen­towali Grac­jan Pal­lach z grupy 4‑ro latków oraz Klara Dun­st i Hubert Kaczykows­ki z grupy 5‑cio latków. W kat­e­gorii 7–9 lat wys­tąpili: Zofia Bańko z kl. I e, Daw­id Kwidzyńs­ki z kl. II b, Aga­ta Stankows­ka z kl. II a, Zuzan­na Kowal­s­ka i Anton­i­na Hirsz z kl. III f oraz Lau­ra Rutkows­ka z kl. III c. W kat­e­gorii wiekowej 10–13 lat zaprezen­towały się Kaja Seta i Oli­wia Jagu­si­ak z kl. VI a oraz Alek­san­dra Hinz z kl. V a. Nasi uczniowie zostali wysoko oce­nieni przez jurorów konkur­su. Wśród najmłod­szych pier­wsze miejsce zdobył Hubert, drugie Klara, a trze­cie Grac­jan. W kat­e­gorii wiekowej 7–9 lat pier­wsze miejsce zajęła Antosia, drugie Zosia, trze­cie Zuzia ‚a Lau­ra wyróżnie­nie. W kat­e­gorii wiekowej 10–13 lat Ola sklasy­fikowała się na drugim miejs­cu, a Oli­wia na trzec­im. Lau­re­atom konkur­su grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!


Wstecz