Wokal­ne talen­ty z naszej szkoły

73 czerw­ca 2018r odbył się XIX Powia­to­wy Prze­gląd „Talen­ty Wokal­ne” Luzi­no 2018r. Naszą szko­łę w naj­młod­szej kate­go­rii wie­ko­wej repre­zen­to­wa­li Gra­cjan Pal­lach z gru­py 4‑ro lat­ków oraz Kla­ra Dunst i Hubert Kaczy­kow­ski z gru­py 5‑cio lat­ków. W kate­go­rii 7–9 lat wystą­pi­li: Zofia Bań­ko z kl. I e, Dawid Kwi­dzyń­ski z kl. II b, Aga­ta Stan­kow­ska z kl. II a, Zuzan­na Kowal­ska i Anto­ni­na Hirsz z kl. III f oraz Lau­ra Rut­kow­ska z kl. III c. W kate­go­rii wie­ko­wej 10–13 lat zapre­zen­to­wa­ły się Kaja Seta i Oli­wia Jagu­siak z kl. VI a oraz Alek­san­dra Hinz z kl. V a. Nasi ucznio­wie zosta­li wyso­ko oce­nie­ni przez juro­rów kon­kur­su. Wśród naj­młod­szych pierw­sze miej­sce zdo­był Hubert, dru­gie Kla­ra, a trze­cie Gra­cjan. W kate­go­rii wie­ko­wej 7–9 lat pierw­sze miej­sce zaję­ła Anto­sia, dru­gie Zosia, trze­cie Zuzia ‚a Lau­ra wyróż­nie­nie. W kate­go­rii wie­ko­wej 10–13 lat Ola skla­sy­fi­ko­wa­ła się na dru­gim miej­scu, a Oli­wia na trze­cim. Lau­re­atom kon­kur­su gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów!


Wstecz