XIV Pomor­ski Kon­kurs Kaszub­skiej Pie­śni Bożonarodzeniowej

3Dnia 25 stycz­nia 2019 r. odbył się w Zespo­le Szkol­no – Przed­szkol­nym w Sze­mu­dzie XIV Pomor­ski Kon­kurs Kaszub­skiej Pie­śni Bożo­na­ro­dze­nio­wej. Do kon­kur­su przy­stą­pi­ły dzie­ci i mło­dzież ze szkół, gim­na­zjów, szkół ponad­gim­na­zjal­nych i doro­śli z całe­go woje­wódz­twa pomor­skie­go.  W tym roku wzię­ło udział ponad 270 uczest­ni­ków w pię­ciu kate­go­riach wie­ko­wych. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła Anto­ni­na Hirsz z kla­sy IV f , któ­ra zaję­ła II miej­sce w kate­go­rii soli­ści klas IV –VI .wyko­na­ła dwa utwo­ry „Wilij­nô żużón­ka” sło­wa: Tomasz Fop­ke, muzy­ka: Jerzy Sta­chur­ski i „Hej, kòlãn­do prze­szedł czas” sło­wa: Jerzy Sta­chur­ski, muzy­ka: Woj­ciech  Bratek. 


Wstecz