XIV Pomors­ki Konkurs Kaszub­skiej Pieśni Bożonarodzeniowej

3Dnia 25 stycz­nia 2019 r. odbył się w Zes­pole Szkol­no – Przed­szkol­nym w Sze­mu­dzie XIV Pomor­ski Kon­kurs Kaszub­skiej Pie­śni Bożo­na­ro­dze­nio­wej. Do kon­kur­su przy­stą­pi­ły dzie­ci i mło­dzież ze szkół, gim­na­zjów, szkół ponad­gim­na­zjal­nych i doro­śli z całe­go woje­wódz­twa pomor­skie­go.  W tym roku wzięło udzi­ał pon­ad 270 uczest­ników w pię­ciu kat­e­go­ri­ach wiekowych. Naszą szkołę reprezen­towała Anton­i­na Hirsz z klasy IV f , która zajęła II miejsce w kat­e­gorii soliś­ci klas IV –VI .wykon­ała dwa utwory „Wil­i­jnô żużón­ka” słowa: Tomasz Fop­ke, muzy­ka: Jerzy Stachurs­ki i „Hej, kòlãn­do przeszedł czas” słowa: Jerzy Stachurs­ki, muzy­ka: Woj­ciech  Bratek. 


Wstecz