XIII Tur­niej Eko­no­micz­ny — Kębło­wo 2018

1Dnia 06 mar­ca 2018r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Jana Paw­ła II w Kębło­wie odbył się gmin­ny etap XIII Tur­nie­ju Eko­no­micz­ne­go. Prze­pro­wa­dzo­ny został w czte­rech kategoriach:

 • ucznio­wie klas III,
 • ucznio­wie klas IV,
 • ucznio­wie klas V,
 • ucznio­wie klas VI.

Naj­lep­sze wyni­ki spo­śród uczest­ni­ków repre­zen­tu­ją­cych Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie, uzy­ska­li nastę­pu­ją­cy uczniowie:

 • kla­sy III:
  • Julia Liet­zau kl. III d              III miej­sce
 • kla­sy IV:
  • Wik­to­ria Wołod­ko kl. IVe        I miej­sce
  • Niko­dem Socha kl. IV d             III miejsce
 • kla­sy VI:
  • Ane­ta Jan­kow­ska kl. VI c        I miej­sce

Pozo­sta­łym repre­zen­tan­tom naszej szko­ły, tj. Oli­we­ro­wi Niciń­skie­mu – ucznio­wi kla­sy III a, Darii Tec­laf – uczen­ni­cy kla­sy V c, Mate­uszo­wi Deja – ucznio­wi kla­sy V b oraz Micha­ło­wi Kle­in – ucznio­wi kla­sy VI c gra­tu­lu­je­my osią­gnię­cia wyso­kich wyni­ków w konkursie.

 

Wstecz