XIII Tur­niej Eko­no­micz­ny — etap szkolny

W dniach 22 – 23 lute­go 2018r. odbył się szkol­ny etap XIII Tur­nie­ju Eko­no­micz­ne­go. Prze­pro­wa­dzo­ny został w czte­rech kategoriach:

 • ucznio­wie klas III (12 uczniów),
 • ucznio­wie klas IV (12 uczniów),
 • ucznio­wie klas V (3 uczniów),
 • ucznio­wie klas VI (5 uczniów).

Lau­re­ata­mi szkol­ne­go eta­pu zosta­li ucznio­wie, któ­rzy osią­gnę­li naj­lep­sze wyni­ki w swo­ich kategoriach:

 • ucznio­wie klas III:
  • Julia Liet­zau kl. III d
  • Oli­wer Niciń­ski kl. III a
 • ucznio­wie klas IV:
  • Wik­to­ria Wołod­ko kl. IV e
  • Niko­dem Socha kl. IV d
 • ucznio­wie klas V:
  • Daria Tec­laf kl. V c
  • Mate­usz Deja kl. Vb
 • ucznio­wie klas VI:
  • Michał Kle­in kl. VI c
  • Ane­ta Jan­kow­ska kl. VI c

Ucznio­wie ci będą repre­zen­to­wać szko­łę w eta­pie gmin­nym tur­nie­ju, któ­ry odbę­dzie się 06.03.2018r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Jana Paw­ła II w Kębłowie.
Wstecz