Kolej­ny suk­ces uczniów naszej szkoły

47 czerw­ca 2018r w Misze­wie odbył się XI Woje­wódz­ki Kon­kurs Pie­śni im. Jana Trep­czy­ka.  Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły dwie uczen­ni­ce, któ­re zosta­ły wyso­ko oce­nio­ne przez juro­rów kon­kur­su. W kate­go­rii klas 0‑I uczen­ni­ca kla­sy I a Kor­ne­lia Siko­ra zdo­by­ła II miej­sce, a  kate­go­rii klas II-IV Anto­ni­na Hirsz z kla­sy III f zdo­by­ła miej­sce I. Ponad to Anto­sia zosta­ła nagro­dzo­na nagro­dą spe­cjal­ną – bur­mi­strza gmi­ny Żuko­wo za naj­lep­sze wyko­na­nie pie­śni Jana Trep­czy­ka. Lau­re­atom kon­kur­su gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów!


Wstecz