Kole­jny sukces uczniów naszej szkoły

47 czer­w­ca 2018r w Miszewie odbył się XI Wojew­ódz­ki Konkurs Pieśni im. Jana Trepczy­ka.  Naszą szkołę reprezen­towały dwie uczen­nice, które zostały wysoko oce­nione przez jurorów konkur­su. W kat­e­gorii klas 0‑I uczen­ni­ca klasy I a Kor­nelia Siko­ra zdobyła II miejsce, a  kat­e­gorii klas II-IV Anton­i­na Hirsz z klasy III f zdobyła miejsce I. Pon­ad to Antosia została nagrod­zona nagrodą spec­jal­ną – bur­mistrza gminy Żukowo za najlep­sze wyko­nanie pieśni Jana Trepczy­ka. Lau­re­atom konkur­su grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!


Wstecz