XI Świa­towy Dzień Tablicz­ki Mnożenia

11 październi­ka nasza szkoła brała udzi­ał w XI Świa­towym Dniu Tablicz­ki Mnoże­nia. Do wydarzenia zgłosiło się 5643 szkół z 27 kra­jów na całym świecie. Dzień ten ma na celu zachę­cić wszys­t­kich do przy­pom­nienia sobie tablicz­ki mnoże­nia.  Uczniowie, którym wakac­je zatarły biegłość w tabliczce mnoże­nia dzię­ki udzi­ałowi w wydarze­niu odświeża­ją swo­ją pamięć. Przy­go­towa­nia do Świa­towego Dnia Tablicz­ki Mnoże­nia odby­wały się już od 27 września.
Na drzwiach całej szkoły zna­j­dowały się kolorowe przykłady z tabliczką mnoże­nia oraz „Hasło dnia”. Uczniowie każdego dnia na lekc­jach matem­aty­ki ćwiczyli tabliczkę mnoże­nia oraz w cza­sie prz­er­wy z zain­tere­sowaniem odpy­ty­wali się wza­jem­nie z przykładów zamieszc­zonych na holu. Przez dwa dni każdy uczeń mógł również zmierzyć się z łamigłówka­mi matem­aty­czny­mi. Łamigłów­ki rozwiązy­wał w cza­sie prz­erw i rozwiąza­nia wrzu­cał do przy­go­towanej skrzyni. Śmi­ałkowie, którzy praw­idłowo rozwiąza­li zada­nia otrzy­mali słod­kie nagrody wraz z grat­u­lac­ja­mi od dyrek­to­ra szkoły. Uczniowie 1 październi­ka na lekcji matem­aty­ki sprawdza­li swo­ją zna­jo­mość tablicz­ki mnoże­nia. W każdej klasie powołana została Komis­ja Egza­m­i­na­cyj­na, która nad­zorowała prze­bieg egza­minu. Uczniowie otrzymy­wali test składa­ją­cy się z pię­ciu przykładów. Wszyscy, którzy zdali egza­min otrzy­mali imi­en­ną legi­t­y­mację Eksper­ta Tablicz­ki Mnoże­nia. Po egza­m­i­nach uczniowie w gru­pach rozwiązy­wali zada­nia wyma­ga­jące zna­jo­moś­ci tablicz­ki mnoże­nia. Obchody Świa­towego Dnia Tablicz­ki Mnoże­nia wzbudz­iły w ucz­ni­ach wiele pozy­ty­wnych emocji. Pokaza­ły, że tablicz­ka mnoże­nia to również świet­na zabawa.


Wstecz