XI Świa­to­wy Dzień Tablicz­ki Mnożenia

11 paź­dzier­ni­ka nasza szko­ła bra­ła udział w XI Świa­to­wym Dniu Tablicz­ki Mno­że­nia. Do wyda­rze­nia zgło­si­ło się 5643 szkół z 27 kra­jów na całym świe­cie. Dzień ten ma na celu zachę­cić wszyst­kich do przy­po­mnie­nia sobie tablicz­ki mno­że­nia.  Ucznio­wie, któ­rym waka­cje zatar­ły bie­głość w tablicz­ce mno­że­nia dzię­ki udzia­ło­wi w wyda­rze­niu odświe­ża­ją swo­ją pamięć. Przy­go­to­wa­nia do Świa­to­we­go Dnia Tablicz­ki Mno­że­nia odby­wa­ły się już od 27 września.
Na drzwiach całej szko­ły znaj­do­wa­ły się kolo­ro­we przy­kła­dy z tablicz­ką mno­że­nia oraz „Hasło dnia”. Ucznio­wie każ­de­go dnia na lek­cjach mate­ma­ty­ki ćwi­czy­li tablicz­kę mno­że­nia oraz w cza­sie prze­rwy z zain­te­re­so­wa­niem odpy­ty­wa­li się wza­jem­nie z przy­kła­dów zamiesz­czo­nych na holu. Przez dwa dni każ­dy uczeń mógł rów­nież zmie­rzyć się z łami­głów­ka­mi mate­ma­tycz­ny­mi. Łami­głów­ki roz­wią­zy­wał w cza­sie przerw i roz­wią­za­nia wrzu­cał do przy­go­to­wa­nej skrzy­ni. Śmiał­ko­wie, któ­rzy pra­wi­dło­wo roz­wią­za­li zada­nia otrzy­ma­li słod­kie nagro­dy wraz z gra­tu­la­cja­mi od dyrek­to­ra szko­ły. Ucznio­wie 1 paź­dzier­ni­ka na lek­cji mate­ma­ty­ki spraw­dza­li swo­ją zna­jo­mość tablicz­ki mno­że­nia. W każ­dej kla­sie powo­ła­na zosta­ła Komi­sja Egza­mi­na­cyj­na, któ­ra nad­zo­ro­wa­ła prze­bieg egza­mi­nu. Ucznio­wie otrzy­my­wa­li test skła­da­ją­cy się z pię­ciu przy­kła­dów. Wszy­scy, któ­rzy zda­li egza­min otrzy­ma­li imien­ną legi­ty­ma­cję Eks­per­ta Tablicz­ki Mno­że­nia. Po egza­mi­nach ucznio­wie w gru­pach roz­wią­zy­wa­li zada­nia wyma­ga­ją­ce zna­jo­mo­ści tablicz­ki mno­że­nia. Obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Tablicz­ki Mno­że­nia wzbu­dzi­ły w uczniach wie­le pozy­tyw­nych emo­cji. Poka­za­ły, że tablicz­ka mno­że­nia to rów­nież świet­na zabawa.


Wstecz