Wojew­ódz­ki Konkurs Piosen­ki Patriotycznej

patr18 listopa­da w Miejskim Domu Kul­tu­ry w Gdyni odbył się X Wojew­ódz­ki Konkurs Piosen­ki Patri­o­ty­cznej. Szkołę Pod­sta­wową nr 1 w Luzinie reprezen­towało czworo uczniów – Zuzan­na Klas, Hubert Klein, Antoni Witt­stock i Oli­wia Jagu­si­ak. Konkurs cieszył się  dużym zain­tere­sowaniem – w kat­e­go­ri­ach szkół pod­sta­wowych wzięło udzi­ał pon­ad 40 uczestników.
Reprezen­tan­t­ki naszej szkoły Zuzia i Oli­wia  zdobyły wyróżnienia. Hubert, jak zaz­naczyło jury pod­czas wręcza­nia nagród, jednogłośną decyzją piosenką „Jesteśmy Polką i Polakiem” wyśpiewał zaszczytne pier­wsze miejsce. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!

Wstecz