Woje­wódz­ki Kon­kurs Pio­sen­ki Patriotycznej

patr18 listo­pa­da w Miej­skim Domu Kul­tu­ry w Gdy­ni odbył się X Woje­wódz­ki Kon­kurs Pio­sen­ki Patrio­tycz­nej. Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 1 w Luzi­nie repre­zen­to­wa­ło czwo­ro uczniów – Zuzan­na Klas, Hubert Kle­in, Anto­ni Wit­t­stock i Oli­wia Jagu­siak. Kon­kurs cie­szył się  dużym zain­te­re­so­wa­niem – w kate­go­riach szkół pod­sta­wo­wych wzię­ło udział ponad 40 uczestników.
Repre­zen­tant­ki naszej szko­ły Zuzia i Oli­wia  zdo­by­ły wyróż­nie­nia. Hubert, jak zazna­czy­ło jury pod­czas wrę­cza­nia nagród, jed­no­gło­śną decy­zją pio­sen­ką „Jeste­śmy Polką i Pola­kiem” wyśpie­wał zaszczyt­ne pierw­sze miej­sce. Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów!

Wstecz