X Świa­towy Dzień Tablicz­ki Mnożenia

2 październi­ka nasza szkoła brała udzi­ał w X Świa­towym Dniu Tablicz­ki Mnoże­nia. Do wydarzenia zgłosiło się 5242 szkół z 22 kra­jów na całym świecie. Akc­ja ma zachę­cić do przy­pom­nienia sobie tablicz­ki mnoże­nia w przy­jem­ny, niecodzi­en­ny sposób. Jest okazją dla uczniów do nadro­bi­enia „tabliczkowych” zaległoś­ci po wakac­jach. Przy­go­towa­nia do Świa­towego Dnia Tablicz­ki Mnoże­nia odby­wały się  już od 28 września.
Na drzwiach całej szkoły zna­j­dowały się kolorowe przykłady z tabliczką mnoże­nia oraz „Hasło dnia”. Uczniowie każdego dnia na lekc­jach matem­aty­ki ćwiczyli tabliczkę mnoże­nia oraz w cza­sie prz­er­wy z zain­tere­sowaniem odpy­ty­wali się wza­jem­nie z przykładów zamieszc­zonych na holu. Dnia 2 październi­ka uczniowie sprawdza­li swo­ją zna­jo­mość tablicz­ki mnoże­nia. W każdej klasie na lekcji matem­aty­ki uczniowie przys­tępowali do egza­minu, a ci którym udało się pomyśl­nie rozwiązać wszys­tkie przykłady wręc­zono imi­en­ną legi­t­y­mację „Eksper­ta Tablicz­ki Mnoże­nia”. W tym dniu do egza­minu na lekcji przys­tąpiło 210 uczniów, a pomyśl­nie zdało 105. Dodatkowo w tym roku w ramach obchodów X Świa­towego Dnia Tablicz­ki Mnoże­nia został orga­ni­zowany Inter­ne­towy Konkurs Matem­aty­czno-Log­iczny „Arcymistrz Mnoże­nia”. Do udzi­ału przys­tąpili zarówno uczniowie, rodz­ice jak i nauczy­ciele. Po trzyd­niowych zma­gani­ach z zada­ni­a­mi do finału dostały się trzy oso­by z naszej szkole. Serdecznie grat­u­lu­je­my. Obchody Świa­towego Dnia Tablicz­ki Mnoże­nia wzbudz­iły w ucz­ni­ach  wiele pozy­ty­wnych emocji. Pokaza­ły, że moż­na przy­pom­i­nać sobie tabliczkę z uśmiechem.