X Świa­to­wy Dzień Tablicz­ki Mnożenia

2 paź­dzier­ni­ka nasza szko­ła bra­ła udział w X Świa­to­wym Dniu Tablicz­ki Mno­że­nia. Do wyda­rze­nia zgło­si­ło się 5242 szkół z 22 kra­jów na całym świe­cie. Akcja ma zachę­cić do przy­po­mnie­nia sobie tablicz­ki mno­że­nia w przy­jem­ny, nie­co­dzien­ny spo­sób. Jest oka­zją dla uczniów do nad­ro­bie­nia „tablicz­ko­wych” zale­gło­ści po waka­cjach. Przy­go­to­wa­nia do Świa­to­we­go Dnia Tablicz­ki Mno­że­nia odby­wa­ły się  już od 28 września.
Na drzwiach całej szko­ły znaj­do­wa­ły się kolo­ro­we przy­kła­dy z tablicz­ką mno­że­nia oraz „Hasło dnia”. Ucznio­wie każ­de­go dnia na lek­cjach mate­ma­ty­ki ćwi­czy­li tablicz­kę mno­że­nia oraz w cza­sie prze­rwy z zain­te­re­so­wa­niem odpy­ty­wa­li się wza­jem­nie z przy­kła­dów zamiesz­czo­nych na holu. Dnia 2 paź­dzier­ni­ka ucznio­wie spraw­dza­li swo­ją zna­jo­mość tablicz­ki mno­że­nia. W każ­dej kla­sie na lek­cji mate­ma­ty­ki ucznio­wie przy­stę­po­wa­li do egza­mi­nu, a ci któ­rym uda­ło się pomyśl­nie roz­wią­zać wszyst­kie przy­kła­dy wrę­czo­no imien­ną legi­ty­ma­cję „Eks­per­ta Tablicz­ki Mno­że­nia”. W tym dniu do egza­mi­nu na lek­cji przy­stą­pi­ło 210 uczniów, a pomyśl­nie zda­ło 105. Dodat­ko­wo w tym roku w ramach obcho­dów X Świa­to­we­go Dnia Tablicz­ki Mno­że­nia został orga­ni­zo­wa­ny Inter­ne­to­wy Kon­kurs Mate­ma­tycz­no-Logicz­ny „Arcy­mistrz Mno­że­nia”. Do udzia­łu przy­stą­pi­li zarów­no ucznio­wie, rodzi­ce jak i nauczy­cie­le. Po trzy­dnio­wych zma­ga­niach z zada­nia­mi do fina­łu dosta­ły się trzy oso­by z naszej szko­le. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my. Obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Tablicz­ki Mno­że­nia wzbu­dzi­ły w uczniach  wie­le pozy­tyw­nych emo­cji. Poka­za­ły, że moż­na przy­po­mi­nać sobie tablicz­kę z uśmiechem.