Wysyłamy kart­ki pocztowe

1W okre­sie poprzedza­ją­cym świę­ta Bożego Nar­o­dzenia dzieci z grupy OP 6E oraz OP 6B poz­nały wiele zwycza­jów i trady­cji m.in. zwyczaj wysyła­nia życzeń na kartkach świątecznych do swoich najbliższych. Dzieci z pomocą pań włas­noręcznie wykon­ały kart­ki świąteczne.
Zapoz­nały się z wędrówką kart­ki świątecznej od nadaw­cy do adresa­ta, po czym udały się na pocztę, aby kop­er­ty z zaadresowany­mi kartka­mi oso­biś­cie wrzu­cić do skrzyn­ki pocz­towej. Wyciecz­ka na pocztę dostar­czyła przed­szko­lakom wielu cen­nych infor­ma­cji oraz wrażeń, a przy okazji uczyła właś­ci­wego zachowa­nia się w miejs­cach użytecznoś­ci publicznej.


Wstecz