Wysy­ła­my kart­ki pocztowe

1W okre­sie poprze­dza­ją­cym świę­ta Boże­go Naro­dze­nia dzie­ci z gru­py OP 6E oraz OP 6B pozna­ły wie­le zwy­cza­jów i tra­dy­cji m.in. zwy­czaj wysy­ła­nia życzeń na kart­kach świą­tecz­nych do swo­ich naj­bliż­szych. Dzie­ci z pomo­cą pań wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ły kart­ki świąteczne.
Zapo­zna­ły się z wędrów­ką kart­ki świą­tecz­nej od nadaw­cy do adre­sa­ta, po czym uda­ły się na pocz­tę, aby koper­ty z zaadre­so­wa­ny­mi kart­ka­mi oso­bi­ście wrzu­cić do skrzyn­ki pocz­to­wej. Wyciecz­ka na pocz­tę dostar­czy­ła przed­szko­la­kom wie­lu cen­nych infor­ma­cji oraz wra­żeń, a przy oka­zji uczy­ła wła­ści­we­go zacho­wa­nia się w miej­scach uży­tecz­no­ści publicznej.


Wstecz