Wys­tęp OP5C oraz OP4B w muzeum

3W dniu 24 sty­cz­nia 2020 r. o godz. 18.00 w Muzeum Piśmi­en­nict­wa i Muzy­ki Kaszub­sko — Pomorskiej w Wejherowie obchodzil­iśmy 100. rocznicę urodzin naszego Patrona Szkoły — Lecha Bądkowskiego.
Wydarze­niu towarzyszyła pro­moc­ja książ­ki pt. „(Nie)znane życie fig­u­ran­ta Lecha Bąd­kowskiego” autorstwa cór­ki lit­er­a­ta, Sławiny Kos­mul­skiej. Wydarze­nie rozpoczęło się od prezen­tacji Naszej Szkoły. Swo­je umiejęt­noś­ci aktorskie zaprezen­towały dzieci z grupy OP5C oraz OP4B, pod opieką pani Natalii Szymerowskiej i pani Natalii Klas. Uroczys­tość dała dzieciom możli­wość do ukaza­nia umiejęt­noś­ci, zdol­noś­ci i tal­en­tów oraz na pewno pod­niosła ich poczu­cie włas­nej wartoś­ci. Przemówie­nie wygłosił dyrek­tor szkoły- Dar­iusz Romp­ca, który pod­kreślił, jak waż­na jest dla całej społecznoś­ci szkol­nej oso­ba patrona-Lecha Bąd­kowskiego. Ważną rolę ode­grali również rodz­ice, którzy współpra­cow­ali z nauczy­ciela­mi przy orga­ni­za­cji wys­tępu. Dzię­ki rados­ne­mu nas­tro­jowi, bar­wnym stro­jom, melo­di­om i tań­com przed­staw­ie­nie naszych małych przed­szko­laków zostawi ślad w pamię­ci każdego uczest­ni­ka wydarzenia.


Wstecz