Wystaw­ka pozo­sta­wio­nych rzeczy

zdj.2W dniach 17 i 18 czerw­ca br. w godz. 7.30 – 18.00 będą wyło­żo­ne rze­czy pozo­sta­wio­ne przez uczniów w szkole.
Pro­si­my rodzi­ców, któ­rych dzie­ci zgła­sza­ły zagi­nię­cie ubrań, przed­mio­tów itp. o podej­ście i przej­rze­nie  wystaw­ki. Rze­czy nie­ode­bra­ne do koń­ca roku szkol­ne­go zosta­ną prze­ka­za­ne do Caritas.


Wstecz