„Rok 2017- rok­iem Józe­fa Piłsudskiego”

Bib­liote20171113_091407ka szkol­na z okazji 150 urodzin Marsza­ł­ka Józe­fa Pił­sud­skiego przede dniu Świę­ta Niepodległoś­ci Pol­s­ki  oraz w związku z ogłosze­niem roku 2017 rok­iem Józe­fa Pił­sud­skiego przy­go­towała wys­tawę portretów i zdjęć ukazu­ją­cych Marsza­ł­ka jako przy­wód­cę Nar­o­du, oby­wa­tela, wiz­jon­era oraz wiel­ki auto­ry­tet dla Polaków. Zachę­camy do zapoz­na­nia się z osobą Marsza­ł­ka Józe­fa Pił­sud­skiego poprzez zapro­ponowaną wystawę.