„Rok 2017- rokiem Józe­fa Piłsudskiego”

Biblio­te20171113_091407ka szkol­na z oka­zji 150 uro­dzin Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go przede dniu Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści Pol­ski  oraz w związ­ku z ogło­sze­niem roku 2017 rokiem Józe­fa Pił­sud­skie­go przy­go­to­wa­ła wysta­wę por­tre­tów i zdjęć uka­zu­ją­cych Mar­szał­ka jako przy­wód­cę Naro­du, oby­wa­te­la, wizjo­ne­ra oraz wiel­ki auto­ry­tet dla Pola­ków. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z oso­bą Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go poprzez zapro­po­no­wa­ną wystawę.