Wyróżnie­nie dla Weroniki

125 mar­ca w Muzeum Piśmi­en­nict­wa i Muzy­ki Kaszub­sko-Pomorskiej w Wejherowie odbyły się elim­i­nac­je powia­towe  XXXVI  Konkur­su Recy­ta­torskiego Poezji Pol­skiej. W kat­e­gorii klasy IV-VI SP wyróżnie­nie otrzy­mała uczen­ni­ca naszej szkoły-Weroni­ka Blad­ows­ka z klasy 6a. Jury konkur­su pod­kreślało, że w tym roku poziom w tej kat­e­gorii był niezwyk­le wyso­ki, dlat­ego tym bardziej cieszy nas sukces naszej uczen­ni­cy, która rywal­i­zowała z ok. dwudziestoma recy­ta­tora­mi z naszego powiatu.

Wstecz