Wyróż­nie­nie dla Weroniki

125 mar­ca w Muzeum Piśmien­nic­twa i Muzy­ki Kaszub­sko-Pomor­skiej w Wej­he­ro­wie odby­ły się eli­mi­na­cje powia­to­we  XXXVI  Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Poezji Pol­skiej. W kate­go­rii kla­sy IV-VI SP wyróż­nie­nie otrzy­ma­ła uczen­ni­ca naszej szko­ły-Wero­ni­ka Bla­dow­ska z kla­sy 6a. Jury kon­kur­su pod­kre­śla­ło, że w tym roku poziom w tej kate­go­rii był nie­zwy­kle wyso­ki, dla­te­go tym bar­dziej cie­szy nas suk­ces naszej uczen­ni­cy, któ­ra rywa­li­zo­wa­ła z ok. dwu­dzie­sto­ma recy­ta­to­ra­mi z nasze­go powiatu.

Wstecz