Wyróżnie­nie dla nauczy­ciela wychowa­nia fizycznego

BN5A9550Stanisław Kąkol-wielo­let­ni pra­cown­ik Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie został wyróżniony tytułem  „Pasjonat Sportowej Pol­s­ki” pod­czas gali „Sportowej Pol­s­ki”, która odbyła się 25 październi­ka 2017 r. w siedz­i­bie Pol­skiego Komite­tu Olimpi­jskiego w Warsza­w­ie. Klub Sportowa Pol­s­ka wyróżnił pon­ad 140 pod­miotów dzi­ała­ją­cych na rzecz roz­wo­ju infra­struk­tu­ry sportowej i krzewienia sportu wśród dzieci, młodzieży i społecznoś­ci lokalnych. Między nimi znalazł się pan Stanisław,który jest od lat nauczy­cielem wychowa­nia fizy­cznego i  trenerem sekcji LA GKS Luzi­no, inic­ja­torem i orga­ni­za­torem licznych imprez sportowych na tere­nie gminy Luzi­no, wychowaw­cą kilku pokoleń sportow­ców w tym Mar­ty Kąkol- wielokrot­nej medal­ist­ki Mis­tr­zostw Pol­s­ki w rzu­cie oszczepem. Pan Stanisław został wyróżniony  za wkład w rozwój sportu w tym sportu szkol­nego. Warto dodać, że m in. dzię­ki jego zaan­gażowa­niu Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 w Luzinie została Mis­trzem Pol­s­ki Szkół Wiejs­kich w Piłkę Nożną. Wśród wyróżnionych tytułem „Sportowa Pol­s­ka”   znalazła się także  Gmi­na Luzi­no .  Wyróżnie­nie ode­brał Jarosław Wejer- Wójt Gminy Luzi­no oraz Piotr Klecha – dyrek­tor GOS­RiT Luzino.

Wstecz