Wyróż­nie­nie dla nauczy­cie­la wycho­wa­nia fizycznego

BN5A9550Sta­ni­sław Kąkol-wie­lo­let­ni pra­cow­nik Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie został wyróż­nio­ny tytu­łem  „Pasjo­nat Spor­to­wej Pol­ski” pod­czas gali „Spor­to­wej Pol­ski”, któ­ra odby­ła się 25 paź­dzier­ni­ka 2017 r. w sie­dzi­bie Pol­skie­go Komi­te­tu Olim­pij­skie­go w War­sza­wie. Klub Spor­to­wa Pol­ska wyróż­nił ponad 140 pod­mio­tów dzia­ła­ją­cych na rzecz roz­wo­ju infra­struk­tu­ry spor­to­wej i krze­wie­nia spor­tu wśród dzie­ci, mło­dzie­ży i spo­łecz­no­ści lokal­nych. Mię­dzy nimi zna­lazł się pan Stanisław,który jest od lat nauczy­cie­lem wycho­wa­nia fizycz­ne­go i  tre­ne­rem sek­cji LA GKS Luzi­no, ini­cja­to­rem i orga­ni­za­to­rem licz­nych imprez spor­to­wych na tere­nie gmi­ny Luzi­no, wycho­waw­cą kil­ku poko­leń spor­tow­ców w tym Mar­ty Kąkol- wie­lo­krot­nej meda­list­ki Mistrzostw Pol­ski w rzu­cie oszcze­pem. Pan Sta­ni­sław został wyróż­nio­ny  za wkład w roz­wój spor­tu w tym spor­tu szkol­ne­go. War­to dodać, że m in. dzię­ki jego zaan­ga­żo­wa­niu Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 w Luzi­nie zosta­ła Mistrzem Pol­ski Szkół Wiej­skich w Pił­kę Noż­ną. Wśród wyróż­nio­nych tytu­łem „Spor­to­wa Pol­ska”   zna­la­zła się tak­że  Gmi­na Luzi­no .  Wyróż­nie­nie ode­brał Jaro­sław Wejer- Wójt Gmi­ny Luzi­no oraz Piotr Kle­cha – dyrek­tor GOSRiT Luzino.

Wstecz