Wyróż­nie­nia dla najlepszych!

stypendiumW lip­cu 2017 r. Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie we współ­pra­cy z rodzi­ca­mi uczniów klas VI, wyty­po­wa­ła ówcze­snych szó­sto­kla­si­stów do otrzy­ma­nia wspar­cia w for­mie sty­pen­dium w ramach pro­jek­tu “Pomor­ski pro­gram pomo­cy sty­pen­dial­nej 2017/2018 i 2018/2019”. Odbior­ca­mi wspar­cia, są ucznio­wie wyka­zu­ją­cy się wyso­ki­mi wyni­ka­mi w nauce oraz osią­gnię­cia­mi w olim­pia­dach i kon­kur­sach przedmiotowych.
Jesie­nią 2017 r. Depar­ta­ment Edu­ka­cji i Spor­tu poin­for­mo­wał, iż zakoń­czo­no etap oce­ny mery­to­rycz­nej wnio­sków o przy­zna­nie Sty­pen­dium Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Pomor­skie­go na rok szkol­ny 2017/2018. Sty­pen­dium zapro­po­no­wa­no 400 uczniom, z tego 7 oso­bom z ubie­gło­rocz­nych klas VI naszej szkoły:

  1. Kas Mile­na
  2. Pastu­cha Szymon
  3. Kas Anto­ni­na
  4. Kożycz­kow­ska Karolina
  5. Pikron Oty­lia
  6. Głów­czyń­ski Jakub
  7. Nowa­kow­ska Amelia

Wszyst­kim ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów.
Wstecz