Wyróżnienia dla najlepszych!

stypendiumW lipcu 2017 r. Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie we współpra­cy z rodzi­ca­mi uczniów klas VI, wyty­powała ówczes­nych szós­tok­la­sistów do otrzy­ma­nia wspar­cia w formie stype­ndi­um w ramach pro­jek­tu “Pomors­ki pro­gram pomo­cy stype­n­di­al­nej 2017/2018 i 2018/2019”. Odbior­ca­mi wspar­cia, są uczniowie wykazu­ją­cy się wysoki­mi wynika­mi w nauce oraz osiąg­nię­ci­a­mi w olimpiadach i konkur­sach przedmiotowych.
Jesienią 2017 r. Depar­ta­ment Edukacji i Sportu poin­for­mował, iż zakońc­zono etap oce­ny mery­to­rycznej wniosków o przyz­nanie Stype­ndi­um Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Pomorskiego na rok szkol­ny 2017/2018. Stype­ndi­um zapro­ponowano 400 uczniom, z tego 7 osobom z ubiegłorocznych klas VI naszej szkoły:

  1. Kas Mile­na
  2. Pas­tucha Szymon
  3. Kas Anton­i­na
  4. Koży­czkows­ka Karolina
  5. Pikron Otylia
  6. Głów­czyńs­ki Jakub
  7. Nowakows­ka Amelia

Wszys­tkim serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów.
Wstecz