Wyróżnienia dla najlepszych!

W lipcu 2018 r. Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie, we współpra­cy z rodzi­ca­mi uczniów klas VI, wyty­powała ówczes­nych szós­tok­la­sistów do otrzy­ma­nia wspar­cia w formie stype­ndi­um w ramach Pro­gra­mu wspiera­nia edukacji uzdol­nionych dzieci i młodzieży na rok szkol­ny 2018/2019 . Odbior­ca­mi wspar­cia są uczniowie wykazu­ją­cy się wysoki­mi wynika­mi w nauce oraz osiąg­nię­ci­a­mi w olimpiadach i konkur­sach przed­miotowych. Jesienią 2018r. Depar­ta­ment Edukacji i Sportu poin­for­mował, iż zakońc­zono etap oce­ny mery­to­rycznej wniosków o przyz­nanie Stype­ndi­um Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Pomorskiego na rok szkol­ny 2018/2019. Stype­ndi­um zapro­ponowano 402 uczniom, z tego 16 osobom z ubiegłorocznych klas VI naszej szkoły:

 1. Patryk Daw­id­ows­ki
 2. Oli­wia Tederko
 3. Olaf Giedro­jć
 4. Michał Klein
 5. Paula Tobias
 6. Daria Cza­ja
 7. Dominik Łaga
 8. Oli­wia Jagusiak
 9. Karoli­na Richert
 10. Alic­ja Biernat
 11. Mał­gorza­ta Gafka
 12. Izabela Groth
 13. Natalia Reszke
 14. Zuzan­na Sikorra
 15. Tomasz Ski­ba
 16. Ange­li­ka Żelazny

Wszys­tkim serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów.

 
Wstecz