Wyróż­nie­nia dla najlepszych!

W lip­cu 2018 r. Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie, we współ­pra­cy z rodzi­ca­mi uczniów klas VI, wyty­po­wa­ła ówcze­snych szó­sto­kla­si­stów do otrzy­ma­nia wspar­cia w for­mie sty­pen­dium w ramach Pro­gra­mu wspie­ra­nia edu­ka­cji uzdol­nio­nych dzie­ci i mło­dzie­ży na rok szkol­ny 2018/2019 . Odbior­ca­mi wspar­cia są ucznio­wie wyka­zu­ją­cy się wyso­ki­mi wyni­ka­mi w nauce oraz osią­gnię­cia­mi w olim­pia­dach i kon­kur­sach przed­mio­to­wych. Jesie­nią 2018r. Depar­ta­ment Edu­ka­cji i Spor­tu poin­for­mo­wał, iż zakoń­czo­no etap oce­ny mery­to­rycz­nej wnio­sków o przy­zna­nie Sty­pen­dium Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Pomor­skie­go na rok szkol­ny 2018/2019. Sty­pen­dium zapro­po­no­wa­no 402 uczniom, z tego 16 oso­bom z ubie­gło­rocz­nych klas VI naszej szkoły:

 1. Patryk Dawi­dow­ski
 2. Oli­wia Tederko
 3. Olaf Gie­drojć
 4. Michał Kle­in
 5. Pau­la Tobias
 6. Daria Cza­ja
 7. Domi­nik Łaga
 8. Oli­wia Jagusiak
 9. Karo­li­na Richert
 10. Ali­cja Biernat
 11. Mał­go­rza­ta Gafka
 12. Iza­be­la Groth
 13. Nata­lia Reszke
 14. Zuzan­na Sikorra
 15. Tomasz Ski­ba
 16. Ange­li­ka Żelazny

Wszyst­kim ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów.

 
Wstecz