Wypraw­ka pierwszoklasisty

 • Zeszy­ty podpisane:
 • 2 w wąskie linie z czer­wo­ną linia­tu­rą (16kart.),
 • 1 w krat­kę (16kart.).
 • Blo­ki:
 • 2 rysun­ko­we kolo­ro­we A4,
 • 2 tech­nicz­ne bia­łe A4,
 • 2 tech­nicz­ne kolo­ro­we A4,
 • 1 tech­nicz­ny kolo­ro­wy A3.
 • Wyci­nan­ki kolorowe.
 • Przy­bo­ry:
 • 2 ołów­ki,
 • gum­ka,
 • tem­pe­rów­ka z pojemnikiem,
 • linij­ka,
 • pla­ste­li­na,
 • far­by pla­ka­to­we, pędz­le i kubek,
 • kred­ki ołówkowe,
 • nożycz­ki,
 • klej w sztyfcie,
 • patycz­ki do licze­nia, liczmany.
 • Dzien­ni­czek zwy­kły w kratkę.
 • Obu­wie zmien­ne w worku.
 • Strój gim­na­stycz­ny: bia­ła koszul­ka, spoden­ki, tramp­ki z jasną pode­szwą sznu­ro­wa­ne (ewen­tu­al­nie rzepy).