Wyprawa na Grenlandię 

1Tak prawdzi­wej i pięknej zimy nie było ład­nych parę lat. Jej urok zain­spirował nas do wielu dzi­ałań na świ­etl­i­cy. Postanow­iliśmy wybrać się na Gren­landię, aby sprawdz­ić czy nasza zima jest równie zjawiskowa, jak ta na wyspie.
Pani Bea­ta przy­go­towała prezen­tację zaw­ier­a­jącą wiele ciekawych infor­ma­cji na tem­at życia Eski­mosów. Wspól­nie znaleźliśmy odpowiedzi na wiele nur­tu­ją­cych nas pytań:” Jakie tere­ny zamieszku­ją? Czym się porusza­ją i zaj­mu­ją? Czy zawsze na Gren­landii jest śnieg?”…i wiele innych. Postanow­iliśmy także zwiedz­ić tę ogrom­ną wyspę, wyko­rzys­tu­jąc ser­wis inter­ne­towy Google Maps. Dzię­ki niej mieliśmy możli­wość wybrać się na „wirtu­al­ny spac­er” po stol­i­cy, jak i innych miejs­cowoś­ci­ach. Odpowied­niego kli­matu zaję­ciom dodała dłu­go przy­go­towywana dekoracja.

 


Wstecz