Wypra­wa na Grenlandię 

1Tak praw­dzi­wej i pięk­nej zimy nie było ład­nych parę lat. Jej urok zain­spi­ro­wał nas do wie­lu dzia­łań na świe­tli­cy. Posta­no­wi­li­śmy wybrać się na Gren­lan­dię, aby spraw­dzić czy nasza zima jest rów­nie zja­wi­sko­wa, jak ta na wyspie.
Pani Beata przy­go­to­wa­ła pre­zen­ta­cję zawie­ra­ją­cą wie­le cie­ka­wych infor­ma­cji na temat życia Eski­mo­sów. Wspól­nie zna­leź­li­śmy odpo­wie­dzi na wie­le nur­tu­ją­cych nas pytań:” Jakie tere­ny zamiesz­ku­ją? Czym się poru­sza­ją i zaj­mu­ją? Czy zawsze na Gren­lan­dii jest śnieg?”…i wie­le innych. Posta­no­wi­li­śmy tak­że zwie­dzić tę ogrom­ną wyspę, wyko­rzy­stu­jąc ser­wis inter­ne­to­wy Google Maps. Dzię­ki niej mie­li­śmy moż­li­wość wybrać się na „wir­tu­al­ny spa­cer” po sto­li­cy, jak i innych miej­sco­wo­ściach. Odpo­wied­nie­go kli­ma­tu zaję­ciom doda­ła dłu­go przy­go­to­wy­wa­na dekoracja.

 


Wstecz