Wyni­ki konkur­su „Bib­liote­ki Marzeń”

1Z okazji Dnia Bib­liotekarza i Bib­liotek został rozstrzyg­nię­ty konkurs, który pole­gał na grze sko­jarzeniowej i kreaty­wnym stworze­niu przestrzeni bib­liote­ki. Uczniowie mieli za zadanie rozszyfrować hasła umieszc­zone na plaka­cie i w ten sposób stworzyć wymyśloną przez siebie bib­liotekę marzeń. Dodatkowo uczniowie mogli pode­jść do zda­nia innowa­cyjnie, każdy mógł wykon­ać zadanie uży­wa­jąc swo­jego talentu.
Moż­na było namalować plan bib­liote­ki, narysować przestrzeń wokół bib­liote­ki, napisać opowiadanie, stworzyć pracę przestrzen­ną. Pow­stały ciekawe prace: mapy i pro­jek­ty, maki­ety oraz mini kon­strukc­je. Obserwac­ja przestrzeni szkol­nej, zwracanie uwa­gi na tablice, czy­tanie ogłoszeń, anal­iza plakatów była pretek­stem do dodatkowej akty­wnoś­ci na tere­nie szkoły.

Wyni­ki konkursu:

I miejsce: Alic­ja Ted­erko kl. 5d
II miejsce: Weroni­ka Bacławska kl. 2d
III miejsce Weroni­ka Zielińs­ka kl. 5b
Wyróżnienia
Jan Sro­ka kl. 3c
Aga­ta Sten­ka kl. 2a
Wstecz