Wyni­ki kon­kur­su „Biblio­te­ki Marzeń”

1Z oka­zji Dnia Biblio­te­ka­rza i Biblio­tek został roz­strzy­gnię­ty kon­kurs, któ­ry pole­gał na grze sko­ja­rze­nio­wej i kre­atyw­nym stwo­rze­niu prze­strze­ni biblio­te­ki. Ucznio­wie mie­li za zada­nie roz­szy­fro­wać hasła umiesz­czo­ne na pla­ka­cie i w ten spo­sób stwo­rzyć wymy­ślo­ną przez sie­bie biblio­te­kę marzeń. Dodat­ko­wo ucznio­wie mogli podejść do zda­nia inno­wa­cyj­nie, każ­dy mógł wyko­nać zada­nie uży­wa­jąc swo­je­go talentu.
Moż­na było nama­lo­wać plan biblio­te­ki, nary­so­wać prze­strzeń wokół biblio­te­ki, napi­sać opo­wia­da­nie, stwo­rzyć pra­cę prze­strzen­ną. Powsta­ły cie­ka­we pra­ce: mapy i pro­jek­ty, makie­ty oraz mini kon­struk­cje. Obser­wa­cja prze­strze­ni szkol­nej, zwra­ca­nie uwa­gi na tabli­ce, czy­ta­nie ogło­szeń, ana­li­za pla­ka­tów była pre­tek­stem do dodat­ko­wej aktyw­no­ści na tere­nie szkoły.

Wyni­ki konkursu:

I miej­sce: Ali­cja Teder­ko kl. 5d
II miej­sce: Wero­ni­ka Bacław­ska kl. 2d
III miej­sce Wero­ni­ka Zie­liń­ska kl. 5b
Wyróż­nie­nia
Jan Sro­ka kl. 3c
Aga­ta Sten­ka kl. 2a
Wstecz