Wyjś­cie „Wesołych Nutek” do lasu oraz parku

FB_IMG_1604835880554Jesień to pięk­na pora roku, peł­na kolorów i cud­ownych widoków. Tegorocz­na jesień jest wyjątkowo ciepła, dlat­ego też zachę­ciła ona przed­szko­laków z grupy OP5B do spacerowa­nia po najbliższej okol­i­cy. Dzieci podzi­wiały przy­rodę w jesi­en­nej sza­cie w drodze do parku. 
Rozpoz­nawały gatun­ki drzew, owoce i liś­cie, które zbier­ały. Przed­szko­la­ki zobaczyły, że w parku moż­na nie tylko spacerować, ale także doskonale się baw­ić, podrzu­ca­jąc zło­ciste liś­cie na wietrze czy uda­jąc leśne zwierzę­ta. Nato­mi­ast wyprawa do lasu okaza­ła się bard­zo ciekawym doświad­cze­niem dla „Wesołych Nutek”. Nauczyliśmy się właś­ci­wego zachowa­nia w lesie, poz­nal­iśmy wiele roślin i drzew. Panie nauczyły dzieci odróż­ni­ać grzy­by jadalne od tru­ją­cych. Próbowal­iśmy dostrzec jakieś leśne zwierzę, ale wszys­tkie chy­ba bacznie nas obser­wowały z ukrycia :). Z wyciecz­ki wró­cil­iśmy radośni, wypoczę­ci, dotle­nieni świeżym powi­etrzem i z koszykiem pełnym darów lasu: grzy­by, mech, szysz­ki, liś­cie… Wszys­tkie te skar­by w wzbo­gacą kącik przy­rody oraz na pewno posłużą do upięk­szenia prac plastycznych.


Wstecz