Wyj­ście „Weso­łych Nutek” do lasu oraz parku

FB_IMG_1604835880554Jesień to pięk­na pora roku, peł­na kolo­rów i cudow­nych wido­ków. Tego­rocz­na jesień jest wyjąt­ko­wo cie­pła, dla­te­go też zachę­ci­ła ona przed­szko­la­ków z gru­py OP5B do spa­ce­ro­wa­nia po naj­bliż­szej oko­li­cy. Dzie­ci podzi­wia­ły przy­ro­dę w jesien­nej sza­cie w dro­dze do parku. 
Roz­po­zna­wa­ły gatun­ki drzew, owo­ce i liście, któ­re zbie­ra­ły. Przed­szko­la­ki zoba­czy­ły, że w par­ku moż­na nie tyl­ko spa­ce­ro­wać, ale tak­że dosko­na­le się bawić, pod­rzu­ca­jąc zło­ci­ste liście na wie­trze czy uda­jąc leśne zwie­rzę­ta. Nato­miast wypra­wa do lasu oka­za­ła się bar­dzo cie­ka­wym doświad­cze­niem dla „Weso­łych Nutek”. Nauczy­li­śmy się wła­ści­we­go zacho­wa­nia w lesie, pozna­li­śmy wie­le roślin i drzew. Panie nauczy­ły dzie­ci odróż­niać grzy­by jadal­ne od tru­ją­cych. Pró­bo­wa­li­śmy dostrzec jakieś leśne zwie­rzę, ale wszyst­kie chy­ba bacz­nie nas obser­wo­wa­ły z ukry­cia :). Z wyciecz­ki wró­ci­li­śmy rado­śni, wypo­czę­ci, dotle­nie­ni świe­żym powie­trzem i z koszy­kiem peł­nym darów lasu: grzy­by, mech, szysz­ki, liście… Wszyst­kie te skar­by w wzbo­ga­cą kącik przy­ro­dy oraz na pew­no posłu­żą do upięk­sze­nia prac plastycznych.


Wstecz