Wyj­ście do Arbo­re­tum kla­sy 1b i 1c

1Czer­wiec to czas częst­szych zabaw na pla­cach zabaw i w par­kach. To czas spa­ce­rów, pięk­nej pogo­dy i dobre­go humo­ru. Zbli­ża­ją się waka­cje! Ucznio­wie z klas 1 b i 1 c wraz z wycho­waw­ca­mi posta­no­wi­li spę­dzić czas w par­ku — Arbo­re­tum w Luzi­nie. Jest to magicz­ne miej­sce, w któ­rym moż­na odpo­cząć i podzi­wiać pięk­ną przyrodę.
Pod­czas pik­ni­ku, dzie­ci zja­da­ły usma­żo­ne na ogni­sku kieł­ba­ski i przy­pie­czo­ny chle­bek. Grom i zaba­wom nie było koń­ca. Ten dzień ucznio­wie na dłu­go zapa­mię­ta­ją, było bar­dzo aktyw­nie, pogo­da dopi­sa­ła. Pole­ca­my każ­de­mu taką for­mę relak­su i sportu.


Wstecz