Wygra­na VIe! Nasi ucznio­wie będą ćwi­czyć z Moni­ką Pyrek!

2Ucznio­wie kla­sy VI e wzię­li udział w kon­kur­sie „WYGRAJ WF ONLINE Z MONIKĄ PYREK”. Głów­nym celem kon­kur­su jest pro­mo­cja „Kin­der Joy of moving Alter­na­tyw­ne lek­cje WF e‑platformy”. Kon­kurs został zor­ga­ni­zo­wa­ny w ser­wi­sie Face­bo­ok jako wyda­rze­nie orga­ni­zo­wa­ne przez Fun­da­cję Moni­ki Pyrek, a fun­da­to­rem nagród jest Fer­re­ro Polska.
Moni­ka Pyrek to uty­tu­ło­wa­na pol­ska lek­ko­atlet­ka, spe­cja­li­zu­ją­ca się w sko­ku o tycz­ce. Na swo­im kon­cie ma pięć meda­li Mistrzostw Świa­ta i trzy meda­le Mistrzostw Euro­py. Obec­nie pro­mu­je ona zdro­wy tryb życia i pro­wa­dzi fun­da­cję. Fun­da­cja ta two­rzy pro­jek­ty dla dzie­ci i mło­dzie­ży, rodzi­ców, opie­ku­nów zachę­ca­ją­ce do bycia aktyw­nym i spę­dza­nia wol­ne­go cza­su na spor­to­wo. Pro­wa­dzi tak­że fun­dusz sty­pen­dial­ny dla mło­dych spor­tow­ców, ota­cza ich facho­wą opie­ką, finan­su­je sty­pen­dia oraz słu­ży radą. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się ze stro­na­mi internetowymi:
https://alternatywnelekcjewf.pl/
https://fundacjamonikipyrek.pl/
Żeby wziąć udział w kon­kur­sie nale­ża­ło stwo­rzyć klasową/szkolną dru­ży­nę i połą­czyć swo­je siły onli­ne w celu poka­za­nia jak waż­ny jest sport i jak wyglą­da­ją zdal­ne lek­cje wycho­wa­nia fizycz­ne­go. Pra­cę kon­kur­so­wą w for­mie kola­żu zdjęć, wide­opre­zen­ta­cji lub fil­mu nale­ża­ło opu­bli­ko­wać jako post w wyda­rze­niu kon­kur­so­wym. Koor­dy­na­to­rem kon­kur­su w naszej szko­le była pani Justy­na Ware­nik-wycho­waw­ca kla­sy VI e oraz nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycz­ne­go. Ucznio­wie na krót­kim fil­mie zapre­zen­to­wa­li pro­ste ćwi­cze­nia, któ­re może­my wyko­nać w domu, zacho­wu­jąc bezpieczeństwo.Zachęcamy do obej­rze­nia fil­mi­ku na stro­nie Face­bo­oka, link: https://www.facebook.com/events/3196734127115287/?active_tab=discussion Kla­sa VI e wygra­ła kon­kurs i będzie mia­ła moż­li­wość wzię­cia udzia­łu w lek­cji wf –u onli­ne z Moni­ką Pyrek już 7 grud­nia 2020 roku. Uczest­ni­cy otrzy­ma­ją rów­nież gadże­ty spor­to­we. Gra­tu­lu­je­my kla­sie VI e i pani Justy­nie Warenik!


Wstecz