Wygrana VIe! Nasi uczniowie będą ćwiczyć z Moniką Pyrek!

2Uczniowie klasy VI e wzięli udzi­ał w konkur­sie „WYGRAJ WF ONLINE Z MONIKĄ PYREK”. Głównym celem konkur­su jest pro­moc­ja „Kinder Joy of mov­ing Alter­naty­wne lekc­je WF e‑platformy”. Konkurs został zor­ga­ni­zowany w ser­wisie Face­book jako wydarze­nie orga­ni­zowane przez Fun­dację Moni­ki Pyrek, a funda­torem nagród jest Fer­rero Polska.
Moni­ka Pyrek to uty­tułowana pol­s­ka lekkoatlet­ka, spec­jal­izu­ją­ca się w skoku o tyczce. Na swoim kon­cie ma pięć medali Mis­tr­zostw Świa­ta i trzy medale Mis­tr­zostw Europy. Obec­nie pro­mu­je ona zdrowy tryb życia i prowadzi fun­dację. Fun­dac­ja ta tworzy pro­jek­ty dla dzieci i młodzieży, rodz­iców, opiekunów zachę­ca­jące do bycia akty­wnym i spędza­nia wol­nego cza­su na sportowo. Prowadzi także fun­dusz stype­n­di­al­ny dla młodych sportow­ców, otacza ich fachową opieką, finan­su­je stype­n­dia oraz służy radą. Zachę­camy do zapoz­na­nia się ze stron­a­mi internetowymi:
https://alternatywnelekcjewf.pl/
https://fundacjamonikipyrek.pl/
Żeby wziąć udzi­ał w konkur­sie należało stworzyć klasową/szkolną drużynę i połączyć swo­je siły online w celu pokaza­nia jak ważny jest sport i jak wyglą­da­ją zdalne lekc­je wychowa­nia fizy­cznego. Pracę konkur­sową w formie kolażu zdjęć, wideo­prezen­tacji lub fil­mu należało opub­likować jako post w wydarze­niu konkur­sowym. Koor­dy­na­torem konkur­su w naszej szkole była pani Justy­na Warenik-wychowaw­ca klasy VI e oraz nauczy­ciel wychowa­nia fizy­cznego. Uczniowie na krótkim filmie zaprezen­towali proste ćwiczenia, które może­my wykon­ać w domu, zachowu­jąc bezpieczeństwo.Zachęcamy do obe­jrzenia filmiku na stron­ie Face­booka, link: https://www.facebook.com/events/3196734127115287/?active_tab=discussion Klasa VI e wygrała konkurs i będzie miała możli­wość wzię­cia udzi­ału w lekcji wf –u online z Moniką Pyrek już 7 grud­nia 2020 roku. Uczest­ni­cy otrzy­ma­ją również gadże­ty sportowe. Grat­u­lu­je­my klasie VI e i pani Justynie Warenik!


Wstecz