Wyciecz­ka w pier­wszy dzień wiosny

4Klasy IIId i IIIf w tym roku nieco inaczej niż zwyk­le spędz­iły pier­wszy dzień wios­ny. W tym szczegól­nym dniu dzieci wybrały się na wycieczkę do Wejherowa. Pier­wszym punk­tem wyjaz­du było obe­jrze­nie spek­tak­lu „Szewc Kopy­tko i Kac­zor Kwak” w wyko­na­niu aktorów teatru lal­ki „Tęcza” ze Słup­s­ka. Dzieci mogły podzi­wiać grę aktorską , przepiękną scenografię oraz wysłuchać licznych wykon­ań piosenek.
Po spek­tak­lu  dzieci odwiedz­iły batal­ion dowodzenia MW w Wejherowie. Kap­i­tan Arka­diusz Szul­bors­ki przed­staw­ił dzieciom specy­fikację służ­by żołnierza zawodowego, oprowadz­ił po sali trady­cji i zapoz­nał  je ze zna­j­du­ją­cy­mi się tam pamiątka­mi  oraz his­torią jed­nos­tek stacjonu­ją­cych w Wejherowie.  Przed­staw­iono dzieciom również broń i indy­wid­u­alne wyposaże­nie żołnierza. Dzieci podz­iękowały żołnier­zom przekazu­jąc czoł­gi wyko­nane tech­niką orgia­mi oraz prace plas­ty­czne przed­staw­ia­jące własne wyobraże­nia wojs­ka i żołnierzy.Na zakończe­nie wyciecz­ki sprzy­ja­ją­ca aura poz­woliła zatrzy­mać się na wejherowskim placu zabaw. Wspom­nienia takiego pier­wszego dnia wios­ny na pewno na dłu­go zostaną w pamię­ci dzieci. 


Wstecz