Wyciecz­ka w pierw­szy dzień wiosny

4Kla­sy IIId i IIIf w tym roku nie­co ina­czej niż zwy­kle spę­dzi­ły pierw­szy dzień wio­sny. W tym szcze­gól­nym dniu dzie­ci wybra­ły się na wyciecz­kę do Wej­he­ro­wa. Pierw­szym punk­tem wyjaz­du było obej­rze­nie spek­ta­klu „Szewc Kopyt­ko i Kaczor Kwak” w wyko­na­niu akto­rów teatru lal­ki „Tęcza” ze Słup­ska. Dzie­ci mogły podzi­wiać grę aktor­ską , prze­pięk­ną sce­no­gra­fię oraz wysłu­chać licz­nych wyko­nań piosenek.
Po spek­ta­klu  dzie­ci odwie­dzi­ły bata­lion dowo­dze­nia MW w Wej­he­ro­wie. Kapi­tan Arka­diusz Szul­bor­ski przed­sta­wił dzie­ciom spe­cy­fi­ka­cję służ­by żoł­nie­rza zawo­do­we­go, opro­wa­dził po sali tra­dy­cji i zapo­znał  je ze znaj­du­ją­cy­mi się tam pamiąt­ka­mi  oraz histo­rią jed­no­stek sta­cjo­nu­ją­cych w Wej­he­ro­wie.  Przed­sta­wio­no dzie­ciom rów­nież broń i indy­wi­du­al­ne wypo­sa­że­nie żoł­nie­rza. Dzie­ci podzię­ko­wa­ły żoł­nie­rzom prze­ka­zu­jąc czoł­gi wyko­na­ne tech­ni­ką orgia­mi oraz pra­ce pla­stycz­ne przed­sta­wia­ją­ce wła­sne wyobra­że­nia woj­ska i żoł­nie­rzy.Na zakoń­cze­nie wyciecz­ki sprzy­ja­ją­ca aura pozwo­li­ła zatrzy­mać się na wej­he­row­skim pla­cu zabaw. Wspo­mnie­nia takie­go pierw­sze­go dnia wio­sny na pew­no na dłu­go zosta­ną w pamię­ci dzieci. 


Wstecz